Kmalu bodo na voljo Smernice za pripravo in spremljanje individualiziranega programa za otroke s posebnimi potrebami v programu devetletne osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

16. 6. 2023

Smernice za pripravo in spremljanje individualiziranega programa (v nadaljevanju IP) za otroke s posebnimi potrebami v programu devetletne osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (v nadaljevanju Smernice) so namenjene vsem strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo z učenci s posebnimi potrebami in sodelujejo pri pripravi in spremljanju IP in so pripravljene tako, da jih strokovni delavci smiselno uporabijo tudi:

  • v prilagojenih programih osnovne šole,
  • v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja,
  • v programih splošnega srednjega izobraževanja,
  • pri pripravi in spremljanju IP za otroke s posebnimi potrebami, ki se v skladu z 21. členom ZUOPP-1 in Pravilnikom o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (Ur. l. RS, št. 22/16) izobražujejo na domu.

Pri snovanju Smernic je okvir z določbami predstavljal Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI, v nad. ZUOPP-1), in sicer z vidika sodelujočih pri pripravi in spremljanju IP ter njegove vsebine.

Smernice prinašajo sistematičen pregled elementov IP, kar bo omogočilo manj dilem pri pripravi in spremljanju, poudarjena je procesna naravnanost dokumenta, ki je živ, spreminjajoč dokument, saj se ob sprotni evalvaciji spreminja oziroma dopolnjuje. Strnjeno so podana pomembna vsebinska izhodišča in ponazoritve, načrtovanje jasnih in merljivih ciljev, prilagoditev, pripomočkov, prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije ter sprotna in končna evalvacija učinkovitosti. Natančno so opredeljene naloge in vloge članov strokovne skupine ter pomen aktivne vloge staršev in učenca s posebnimi potrebami pri pripravi in spremljanju IP.

Z izvedbenega vidika so zajete različne oblike izvajanja dodatne strokovne pomoči, med katerimi je kot primer inkluzivne prakse podan pristop sodelovalnega poučevanja s prikazani modeli izvedbe. V Smernicah so zajeti tudi skrb za dobro počutje in razvoj socialnih veščin ter razvijanje učenčeve samostojnosti, ki zahteva razvoj prilagoditvenih spretnosti in izvršilnih funkcij.

Smernice strnjeno podajajo pomembna usmeritve in ponazoritve za boljše razumevanje le-teh ter doprinašajo k zagotavljanju pravic otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in k razvoju inkluzivne šole. S Smernicami se bo na najpomembnejših področjih poenotilo strokovno delo z učenci s posebnimi potrebami in zmanjšale ugotovljene pomanjkljivosti, saj prinašajo praktične zglede iz prakse, ki bodo strokovnim delavcem v pomoč pri načrtovanju in kakovostnemu delu z učenci s posebnimi potrebami.

Nazaj