Nov predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna

25. 2. 2020

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog novega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna.

Novela Zakona o vrtcih je leta 2017 prinesla posebno obliko krajšega programa, ki je namenjen otrokom, ki v letu pred vstopom v osnovno šolo še niso bili vključeni v vrtec. Krajši program za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec obsega 240 ur letno in je za starše brezplačen, saj je financiran iz državnega proračuna. Namen organiziranja tega krajšega programa je, da se omogoči vključevanje otrok v vrtce, za katere starši niso zainteresirani, da bi jih vključili v dnevni ali poldnevni program vrtca. Po podatkih SURS je bilo v šolskem letu 2018/19 pred vstopom v šolo izven institucionalne vzgoje 6,5 % otrok, strateški cilj Sveta EU pa predvideva, da bi do leta 2020 vsaka država članica zagotovila vsaj 95 % delež vključenosti 4 do 5 let starih otrok v vrtce.

Ukrep uvedbe krajšega programa je bil namenjen predvsem otrokom iz tim. ranljivih skupin oziroma otrokom, ki živijo v odročnih krajih in je vrtec zanje preveč oddaljen, da bi jih starši pripeljali tja vsak dan. Zato je določen tudi nižji normativ za oblikovanje oddelka krajšega programa, ki se oblikuje že, ko je zagotovljena vključitev vsaj petih otrok. Kljub pričakovanjem, da bodo vrtci organizirali v svojih okoljih več tovrstnih programov, pa so izkušnje pokazale, da interes vrtcev ni tako velik oziroma da se soočajo z določenimi težavami, ki ovirajo večje število organiziranih krajših programov. Zato ministrstvo predlaga dopolnitev pravilnika z rešitvami, s katerimi naj bi bile odpravile ovire, ki sedaj v določeni meri onemogočajo organiziranje krajših programov.

Predvidene spremembe so:

a) Prvi odstavek 6. člena se spremeni v:

(1) »Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) vsako šolsko leto najkasneje do 15. oktobra objavi javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v tekočem šolskem letu, na katerega se lahko prijavijo vrtci najpozneje do 30. aprila.«.

Obrazložitev:

Organizacija krajših programov je v pristojnosti vrtca, ministrstvo pa programe financira v skladu s prijavami vrtca na objavljen javni razpis. Sedanja določba opredeljuje dva roka za prijavo vrtcev na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za financiranje, in sicer prvi jesenski rok do 15. oktobra in drugi spomladanski rok do 15. marca. Zaradi večje fleksibilnosti predlagamo, da je javni razpis odprt celotno obdobje od 15. oktobra do 30. aprila, kar bo vrtcem omogočalo organiziranje in financiranje oddelka krajšega programa takoj, ko bo vrtec pridobil zadostno število prijav v krajši program.

b) Šesti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Otrok je vključen v oddelek krajšega programa, ko starši podpišejo izjavo o vključitvi otroka v vrtec.«.

Obrazložitev:

Praksa je pokazala, da starši iz ranljivih skupin, predvsem priseljenci, ne želijo podpisovati nobenih dokumentov zaradi neznanja jezika in s tem povezanega nerazumevanja njihove vsebine, kar predstavlja težavo pri uresničitvi sedanje zahteve pravilnika, ki določa, da starši in vrtec podpišejo pogodbo o vključitvi otroka v vrtec. Upoštevaje dejstvo, da je program za starše brezplačen ter da starši do vrtca praktično nimajo nobenih obveznosti, ocenjujemo, da v primeru vključitve otroka v krajši program, podpis pogodbe lahko nadomesti podpis izjave staršev o vključitvi otroka v vrtec.

c) Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen

(izjeme)

(1) V izjemnih primerih lahko ministrstvo dodatno krije tudi stroške prevoza otrok, ki obiskujejo krajše programe, iz kraja prebivališča oziroma nastanitve do vrtca, če niso zagotovljeni drugi viri, obiskovanje krajšega programa pa je nujno za otrokovo vključitev v osnovno šolo.

(2) V izjemnih primerih lahko minister odloči, da se v oddelek krajšega programa lahko vključi tudi mlajši sorojenec, ki je dopolnil starost štirih let.

(3) Minister o izjemah iz tega člena odloči po prostem preudarku s posebnim sklepom.«

Obrazložitev:

Praksa prav tako kaže, da so v ranljivih skupinah izjemno različne situacije, ki jih je težko v naprej predvideti in v katerih zaradi posameznega razloga kljub naporom vrtcev ni mogoče zadostiti predvidenim zahtevam iz pravilnika za organiziranje krajšega programa. Z vidika največje koristi za otroka, ki ga zasledujemo pri zagotovitvi vključevanja predšolskih otrok v vrtce, je potrebno v pravnih podlagah odločevalcem omogočiti, da se krajši programi lahko organizirajo tudi pod določenimi odstopanji od pogojev, kot to določa pravilnik. Pravilnik v posebnem členu definira kot izjemo možnost, da se v krajši program vključi tudi mlajši sorojenec otroka, ki je dopolnil starost štirih let. Naslednja izjema je možnost financiranja prevoza otrok v vrtec iz državnega proračuna, če se izkaže, da ni nobene druge možnosti oziroma drugih razpoložljivih virov za financiranje tega prevoza. Predvsem se bodo ti primeri pokazali pri otrocih oseb, ki šele uveljavljajo statuse po Zakonu o mednarodni zaščiti in zanje ni na voljo sistemskih ali drugih virov za plačilo prevozov otrok iz kraja njihove namestitve (npr. azilni dom) do vrtca, kjer poteka krajši program. O obeh izjemah odloča minister po prostem preudarku s posebnim sklepom.

Besedilo predloga je na voljo TUKAJ.

Nazaj