Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

25. 2. 2020 | Avtor: mag. Alenka Zupančič Danko

»Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so heterogena skupina otrok, pri katerih se zaradi znanih in neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in računanju ter zaostanki v razvoju pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in v emocionalnem dozorevanju. Primanjkljaji na posameznih področjih učenja trajajo celo življenje in vplivajo na učenje in vedenje.«1

»Vplivajo na posameznikovo sposobnost interpretiranja zaznanih informacij in/ali povezovanja (integracije) informacij ter tako ovirajo učenje šolskih veščin (branja, pisanja, računanja).

So notranje narave in niso primarno pogojeni z vidnimi, s slušnimi ali z motoričnimi okvarami, z motnjami v duševnem razvoju, s čustvenimi motnjami ali z neustreznimi okoljskimi dejavniki, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z njimi.«2

1. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, Uradni list RS, št. 25/2006, Uradni list RS, št. 23/2007.

2. Magajna, L., Kavkler, M., Primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). V: Kavkler, M. (ur.), Razvijanje potencialov otrok in mladostnikov s specifičnimi učnimi težavami, zbornik strokovnega posveta, Trzin 2002, p. 3.

Nazaj