Praktično delo

17. 8. 2020

Nekatera načela pri načrtovanju podpore otrokom z avtističnimi motnjami

Potrebe otrok z avtističnimi motnjami so večplastne in zahtevajo skrbno načrtovanje učenja na področjih, kjer otroci izkazujejo primanjkljaje. Pri tem si pomagamo z vsemi usmeritvami, priporočili ter pristopi, strategijami in metodami, ki smo jih predstavili zgoraj. Kakovostno načrtovanje je ključ do uspeha in kot tako naj sistematično sledi fazam načrtovanja, ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 8. 2020

Pregled strategij in metod dela pri delu z otrokom z avtističnimi motnjami

TEACCH metoda Metodo TEACCH ali Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children smo omenili že zgoraj. Ta metoda odgovori na vprašanje, kako »ugasniti« tesnobnost pri otroku z AM in zagotoviti občutek varnosti, torej kako s strukturiranim učenjem otroku zagotoviti okolje, kjer se bo lahko učil in pokazal ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 8. 2020

Strategije in metode pri delu z otrokom z avtističnimi motnjami

Načini, strategije in metode dela z otroki z AM so v svetu dobro razviti in tudi uveljavljeni, medtem ko pri nas temu počasi sledimo. Obstaja pa kar nekaj dobrih praks, ki se uveljavljajo in prinašajo rezultate tudi pri nas. Pomembno se je zavedati, da ne obstaja smo en pristop, ki ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 8. 2020

Splošna priporočila za delo z otroki z avtističnimi motnjami

Ko smo v stiku z otrokom z avtističnimi motnjami (v nadaljevanju AM), se največkrat vprašamo, zakaj in kako. V prvem delu smo se ukvarjali z vprašanjem, zakaj se otrok z AM vede tako, kot se. Z iskanjem odgovorov smo pridobili vpogled v njegov svet. V nadaljevanju se bomo posvetili vprašanju, ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 4. 2020

Razvoj socialne interakcije pri otrocih z avtističnimi motnjami

Praktično vsi ljudje z AM, tudi tisti z bogatim besednjakom in dobro jezikovno razvitostjo, imajo težave s pragmatiko – interpretacijo povedanega v socialnih situacijah. Posebnosti v komunikaciji in pomanjkanje oziroma odsotnost empatije pri otroku z AM neugodno vplivajo na socialne odnose, zmanjšujejo ali onemogočajo otrokovo razumevanje odnosov med vrstniki ter ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 4. 2020

Splošne strategije za izboljšanje komunikacije z otroki z avtističnimi motnjami

Razvoj veščin komunikacije pri otroku z AM je velik izziv. Večina ljudi se ne zaveda, kako celostna je vsakdanja komunikacija, saj povprečen otrok osnove učinkovite komunikacije brez posebnega učenja usvoji do tretjega oziroma četrtega leta starosti. Otroka z AM je pogosto treba načrtno učiti, na kakšen način naj izrazi potrebe ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 4. 2020

Ocena komunikacijskih in govorno-jezikovnih veščin otrok z z avtističnimi motnjami

Glede na pisano mavrico (spekter) primanjkljajev na področju socialne komunikacije in interakcije je potrebna temeljita diagnostika otrokovih močnih ter šibkih področij znotraj komunikacije. To diagnostiko opravi logoped, ki ima dodatna znanja in izkušnje na tem področju. Njegovo mnenje in priporočila so učitelju ter vzgojitelju v veliko pomoč, vendar logoped najpogosteje ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 4. 2020

Značilnosti socialne komunikacije in interakcije otrok z avtističnimi motnjami

Značilnosti socialne komunikacije in interakcije otrok z AM Pri vseh otrocih, tudi tistih z dobro razvitim govorom in jezikom, opazimo posebnosti v navezovanju ter vzdrževanju stikov, razumevanju jezika in jezikovnem izražanju ter neverbalni komunikaciji. Odsotnost ali specifičen spontani razvoj socialne komunikacije in interakcije Raznolikost med otroki z AM je na ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 4. 2020

Komunikacija pri otrocih z avtističnimi motnjami

Ljudje z avtističnimi motnjami (AM) imajo težave z uporabo jezika in socialno komunikacijo, vrsta in stopnja težav pa se izrazito spreminjata od posameznika do posameznika. Nekateri sploh ne govorijo, drugi imajo težave z razumevanjem jezika, se težje izražajo ali imajo slabše razvito socialno uporabo jezika (pragmatika). Še vedno je razširjeno ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 4. 2020

Učenje otrok z avtističnimi motnjami emocionalno-socialnih veščin

Otroci z avtističnimi motnjami (v nadaljevanju otroci z AM) zaradi primanjkljajev na področju posameznih možganskih funkcij (izvršilne funkcije in centralna koherenca), teorije uma[1] in senzorne integracije kažejo izrazite težave na področju čustvovanja, komunikacije in posledično socialnega vključevanja. Socialna interakcija, socialna komunikacija ter področje interesov in aktivnosti so tista področja, kjer ...
Samo za aktivne naročnike: