Motnja v duševnem razvoju

Definicij motnje v duševnem razvoju je zelo veliko. Razlikujejo se glede na znanstveno ozadje, iz katerega izhajajo (medicina, psihologija, specialna pedagogika …), hkrati pa se spreminjajo z razvojem posamezne stroke.

Ameriško združenje za intelektualne in razvojne motnje (American Association on Intellectual and Developmental Disorders - AAIDD) motnjo v duševnem razvoju (v nad. MDR) opredeljuje kot pomembno znižane intelektualne sposobnosti in prilagoditvene spretnosti. Omenjeni primanjkljaji nastopijo pred posameznikovim 18. letom starosti. Intelektualne sposobnosti se nanašajo na splošne intelektualne kapacitete, kot so sposobnost mišljenja, učenja, reševanja problemov. Po kriterijih AAIDD osebe z MDR na standardiziranih preizkusih inteligentnosti dosegajo rezultate, ki ustrezajo količniku inteligentnosti, nižjemu od 70 oz. 75 (približno dva standardna odklona pod povprečjem oz. več). Za osebe z MDR so značilne tudi težave na enem ali več področjih prilagoditvenih spretnosti1. Prilagoditvene spretnosti so starostno in situacijsko pogojene. Predstavljajo skupek veščin, ključnih za uspešno prilagajanje na vsakodnevne zahteve okolja. Zajemajo naslednja področja:

  • konceptualno (govorno razumevanje in izražanje, pismenost, razumevanje koncepta denarja; številske, časovne predstave …);

  • socialno (medosebne spretnosti, socialna odgovornost, oblikovanje ustrezne samopodobe, zmožnost reševanja medosebnih problemov, upoštevanja pravil, zakonov …);

  • praktično (skrb zase, zmožnost potovanja in uporaba transporta, uporaba denarja, telefona, poklicne spretnosti …) (“AAIDD”, 2011; Hunt in Marshall, 2006).

Pri opredeljevanju in ocenjevanju MDR je treba upoštevati tudi kontekst okolja, iz katerega posameznik izhaja, jezikovno in kulturno raznolikost. Poleg šibkosti je nujno identificirati posameznikova močna področja ter oblikovati ustrezen načrt podpore. Delovanje in kvaliteta življenja oseb z MDR se lahko ob učinkoviti, dlje časa trajajoči individualizirani podpori izboljšata (“AAIDD”, 2011).

V (zdaj veljavni) slovenski zakonodaji s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (v nad. PP) so otroci z MDR označeni kot tisti, ki imajo »znižano splošno ali specifično raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar vse se odraža v neskladju med njihovo mentalno in kronološko starostjo« (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, 2003).


  1. Omejitve na področju prilagoditvenih spretnosti se določajo s pomočjo standardiziranih testov. Pomembno znižane Prilagoditvene spretnosti so na omenjenih testih definirane kot: Dosežek, ki je vsaj 2 standardna odklona pod povprečjem (a) na enem od treh področij prilagoditvenih spretnosti (konceptualnem, socialnem, praktičnem) ali (b) na celotnem skoru standardiziranega preizkusa, ki meri konceptualne, socialne in praktične spretnosti (“AAIDD”, 2011).

Nazaj