Opredelitev učnih težav

25. 2. 2020

Definicija učnih težav

O učnih težavah govorimo, kadar ima otrok pri učenju pomembno večje težave kot vrstniki. Učne težave se pojavijo pri zelo heterogeni skupini učencev z različnimi kognitivnimi, socialnimi, emocionalnimi in drugimi značilnostmi (Magajna et al., 2008, str. 6). Po šolski zakonodaji učenci z učnimi težavami spadajo med učence s posebnimi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 2. 2020

Osnovne oblike pomoči

Za učenca z učnimi težavami ni predviden izobraževalni program, v katerega bi bil usmerjen, vendar pa to ne pomeni, da ni upravičen do ustreznih prilagoditev v procesu poučevanja in učenja. Zakon o osnovni šoli navaja, da so osnovne šole učencem z učnimi težavami dolžne prilagajati metode in oblike dela ter ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

Podskupine učnih težav

V Konceptu dela: učne težave v osnovni šoli (2008) kljub heterogenosti skupine skušajo opredeliti nekaj podskupin, vendar s poudarkom, da jih zaradi pogostih kombinacij težav ter interakcijskih vplivov ni mogoče ostro ločevati. Te podskupine so (Magajna et al., 2008, str. 10):lažje in zmerne specifične učne ter jezikovne težave,učne ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 2. 2020

Otroci z učnimi težavami

Veliko potrebnih informacij o prepoznavanju in pomoči otrokom z učnimi težavami najdemo v Konceptu dela učne težave v osnovni šoli (Magajna in sodelavke, 2008), ki ga je jeseni 2007 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje in naslednje leto razposlan vsem osnovnim šolam v Sloveniji. V letih od 2008 do ...