Otroci z učnimi težavami

Veliko potrebnih informacij o prepoznavanju in pomoči otrokom z učnimi težavami najdemo v Konceptu dela učne težave v osnovni šoli (Magajna in sodelavke, 2008), ki ga je jeseni 2007 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje in naslednje leto razposlan vsem osnovnim šolam v Sloveniji.

V letih od 2008 do 2011 so bili v razvojno raziskovalnem projektu Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje Koncepta dela učne težave v osnovni šoli razviti modeli in strategije za uresničevanje koncepta ter pripravljene nove in dodatne strokovne podlage, ki podrobneje predstavljajo in poglabljajo nekatere najpomembnejše strokovne smernice iz Koncepta dela z učenci z učnimi težavami (Kavkler, v Košak Babuder et al., 2011).

Kot rezultat projekta je nastala zbirka štirih knjig s skupnim glavnim naslovom Učenci z učnimi težavami ter dodatnimi naslovi: prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje, podpora in pomoč, izbrane teme ter izvirni delovni projekt pomoči.

Nazaj