Prilagoditve pri pouku - primer dobre prakse

30. 1. 2020

Individualizirane programe za nadarjene učence običajno oblikujejo koordinatorji oz. šolska svetovalna služba, medtem ko so za Prilagoditve pri pouku odgovorni razredni učitelji oz. učitelji posameznih predmetnih področij. Ti tudi pripravijo Prilagoditve za nadarjene učence pri pouku določenega predmeta, pri čemer sledijo izhodiščem za delo z nadarjenimi učenci, izhajajo pa iz močnih področij in interesov učenca. Seveda upoštevajo tudi njegove osebnostne značilnosti, saj skušamo z individualiziranim programom pouk čim bolj prilagoditi posameznemu učencu.

V nadaljevanju je navedenih nekaj predlogov prilagoditev pri pouku za posamezna predmetna področja, ki lahko učiteljem predstavljajo oporo pri izvajanju individualiziranega programa.

Prilagoditve za nadarjene učence pri pouku slovenščine**

 1. Vsebinske Prilagoditve:
 • pisanje prispevkov za šolske in zunanje literarne natečaje,
 • vključevanje v delo šolskega glasila in lokalnega radia,
 • sodelovanje pri pripravi šolskih in krajevnih prireditev,
 • razvijanje kritičnega razmišljanja in zagovarjanja lastnega stališča na podlagi aktualnih besedil iz medijev,
 • izboljšava danega besedila (utemeljitev sprememb), bogatenje besednega zaklada,
 • delo s spletom (iskanje informacij, kritično vrednotenje, navajanje virov, tudi urejanje besedil na spletu),
 • izpolnjevanje križank,
 • poglobljeno spoznavanje avtorjev in njihovih del,
 • doživljanje književnih oseb in vživljanje v njihovo vlogo,
 • preoblikovanje besedil v drugo zvrst,
 • spodbujanje v okviru knjižnične dejavnosti – branje vseh literarnih zvrsti.
 1. Prilagojene aktivnosti, oblike in metode učenja:
 • priprava učne ure v skrajšanem obsegu (pozorni na okoliščine govornih dejanj in vrste besedil, ki jih med uro uporabljajo),
 • dramatizacije, javno nastopanje,
 • referati,
 • vodenje, moderiranje dela v skupini, razlaganje navodil za nalogo skupini,
 • sodelovanje na tekmovanju iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje,
 • izdelava raziskovalne naloge s področja slovenščine,
 • dodatne zadolžitve, kot je pomoč šibkejšim učencem.
 1. Prilagoditve na področju preverjanja in ocenjevanja znanja:
 • kompleksnejši izdelki po prebranem domačem branju,
 • pisanje (po)ustvarjalnih nalog, in sicer samostojno, nevodeno.
Prilagoditve za nadarjene učence pri pouku matematike
 1. Vsebinske Prilagoditve:
 • reševanje težjih in dodatnih nalog, ki nadgrajujejo snov,
 • reševanje težjih miselnih nalog, posebej primerne so naloge z besedilom,
 • uporaba učbenika in zbirke nalog, ki vsebujeta diferencirane naloge; diferenciacija domačih nalog,
 • sodelovanje pri razlagi in utrjevanju snovi,
 • aktivno sodelovanje pri oblikovanju zapisa v zvezek, izbira svojih primerov,
 • predstavitev in zagovarjanje rešitve nalog,
 • poudarek na čitljivosti in preglednosti zapisa,
 • odkrivanje zanimivosti iz življenja slavnih matematikov.
 1. Prilagojene aktivnosti, oblike in metode učenja:
 • samostojnost pri reševanju nalog in kontroli rezultatov,
 • sestavljanje nalog za sošolce,
 • uporaba računalnika pri reševanju matematičnih problemov, spoznavanje različnih matematičnih programov,
 • vključitev v dodatni pouk in spoznavanje vsebin, ki jih ni v učnem načrtu, ter raznih matematičnih trikov (in s tem priprava na tekmovanja),
 • sodelovanje na matematičnih tekmovanjih.

Prilagoditve za nadarjene učence pri pouku angleščine

 1. Vsebinske Prilagoditve:
 • reševanje dodatnih nalog pri pouku,
 • dodatne vaje s področja slovnice,
 • reševanje dodatnih nalog na računalniku,
 • poudarek na govornem izražanju,
 • aktivno sodelovanje pri obravnavi nove snovi (sklepanje na osnovni primerov, oblikovanje »pravil« na osnovi opažanj),
 • izbira dodatnih zadolžitev za nadgrajevanje spretnosti (pravopis, ustvarjalno pisanje, igre vlog, ustvarjalne naloge),
 • branje knjig za bralno značko, pripovedovanje o prebranih knjigah,
 • sestavljanje ugank za sošolce,
 • temo, ki se obravnava pri pouku, se razširi in aktualizira, kar je podlaga za govorni nastop,
 • nadgradnja znanja pri dodatnem in nivojskem pouku.
 1. Prilagojene aktivnosti, oblike in metode učenja:
 • pisanje krajših besedil in njihovo javno branje,
 • dramatizacija besedil,
 • uporaba slovarja pri ustvarjalnem pisanju,
 • dodatne vaje v pravilni pisavi podobnih besed,
 • glavna vloga pri igranju vlog in dramatizaciji krajših besedil; učenec s svojimi idejami bogati osnovno besedilo,
 • oblikovanje skečev,
 • vodilna vloga pri delu v skupini,
 • vloga »učitelja« pri skupinskem delu, pomoč šibkejšim učencem (za utrjevanje znanja in razvijanje socialnih veščin),
 • izdelava izdelka ali učnega materiala, ki ga učenec predstavi v šoli (mini seminar, miselni vzorec, plakat),
 • izdelava seminarske naloge oz. govorni nastop na temo, ki se jo obravnava pri pouku.
 1. Prilagoditve na področju preverjanja in ocenjevanja znanja:
 • ocena izdelka (plakat kot podlaga govornega nastopa) lahko nadomesti oceno znanja na področju izražanja (ustno).

Prilagoditve za nadarjene učence pri pouku športa

 1. Vsebinske Prilagoditve:
 • nadgradnja metodičnih enot pri posameznih športnih disciplinah po rednem programu (vsako vsebino ali element, ki se ga izvaja, se učencu predstavi v težji, hitrejši ali višji izvedbi),
 • možnost povečanja obremenitev pri razvijanju osnovnih motoričnih sposobnosti (število ponovitev vaje in trajanje),
 • redno spremljanje in vrednotenje napredka v športno-vzgojnem kartonu in primerjava z ostalimi.
 1. Prilagojene aktivnosti, oblike in metode učenja:
 • učenec zaradi svojih sposobnosti večkrat sodeluje kot demonstrator pri utrjevanju in spoznavanju nove učne snovi,
 • pri nadgradnji redne učne vsebine ga učitelj uvaja v samostojno delo in trening (individualizacija programa),
 • teoretična in metodološka obrazložitev izvedbe (s pomočjo učitelja),
 • po uspešno izvedenem osnovnem programu vaj ob pomoči učitelja išče možnosti nadgradnje enot,
 • pomoč učencem s težavami pri izvedbi vaj.
 1. Prilagoditve na področju preverjanja in ocenjevanja znanja:
 • učenec pri preverjanju znanja demonstrira elemente, ki se jih ocenjuje – poleg osnovne demonstracije in prikaza ocenjevane vaje se poizkusi tudi v težjih pogojih ali izvedbi,
 • spodbujanje k doseganju čim boljših rezultatov – od učenca se pričakuje izboljšanje osebnih rezultatov pri vseh vsebinah.

Prilagoditve za nadarjene učence pri pouku družboslovnih predmetov

Možnosti:

 • izdelava plakata, predstavitve v programu PowerPoint: časopisa, vabila, turističnega prospekta,
 • izdelava modelov Zemlje, vulkanov, reliefa, zgodovinskih stavb ipd.,
 • risanje splošnega in tematskega zemljevida, zgodovinske karte,
 • izdelava stenčasa,
 • terensko delo,
 • orientacija v naravi z zemljevidom in kompasom, uro, senco idr. (iskanje skritega zaklada),
 • merjenje temperature, padavin, oblačnosti, vetra ipd.,
 • razvrščanje podatkov v preglednico, risanje klimogramov in kartogramov,
 • pisanje dnevnika, poročila, potopisa,
 • fotografiranje ali snemanje filma,
 • ogled filma in povzemanje bistva (zapis vsebine, obnova, sporočilo filma),
 • vodenje ekskurzije,
 • igranje vlog na okrogli mizi, igra v debatnem klubu, predstavljanje gospodarske dejavnosti območja z metodo za in proti,
 • iskanje informacij na svetovnem spletu, obisk knjižnice in iskanje literature,
 • izdelava spletne strani,
 • iskanje dokazov v časopisih in ločevanje pomembnejših od manj pomembnih dokazov ali ugibanj,
 • izdelava učnih kvizov, didaktičnih iger,
 • pisanje zgodb,
 • pisanje pisma namišljenemu prijatelju z vprašanji o neznanih deželah, ljudeh in njihovih navadah,
 • predstavitev referata,
 • pisanje seminarske ali raziskovalne naloge,
 • obisk muzeja, razstave ali predstave in pisanje poročila,
 • dodatne ustvarjalne naloge in likovni izzivi,
 • postavitev razstave na šoli.

Prilagoditve za nadarjene učence pri pouku naravoslovnih predmetov

Možnosti:

 • samostojno iskanje spletnih informacij, strokovnih člankov, zanimivosti iz narave itd.,
 • izdelava plakata, seminarske naloge, predstavitve v programu PowerPoint itd.,
 • sodelovanje pri izvedbi učnih ur,
 • samostojna izpeljava določene vaje oz. poskusa,
 • pri eksperimentalnem delu kot vodja poskrbi za natančno izpeljavo vaje, pomoč sošolcem in kakovostno poročanje skupine,
 • terensko delo na določeno temo iz naravoslovja,
 • odkrivanje zanimivosti iz življenja slavnih znanstvenikov,
 • raziskovanje nastanka znanih teorij, primerjave s sodobnejšimi spoznanji,
 • reševanje različnih dodatnih (tudi domačih) nalog (npr. križanke, osmerosmerke, zastavljena problemska vprašanja itd.) v dogovoru z učiteljem, ki take naloge pripravi, pregleda, ustrezno točkuje in dodatno nagradi/oceni,
 • vključitev v (razredne) raziskovalne naloge,
 • obiskovanje dodatnega pouka in priprava na tekmovanja.

Nazaj