Pojasnila ostalih pravnih predpisov

24. 7. 2023

Objavljen je nov Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

V Uradnem listu št. 74/2023 je v petek, 7. 7. 2023, bil objavljen nov Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, ki se začne uporabljati z začetkom šolskega leta 2023/24.Spremenjeni pravilnik sledi določilom Zakona o obravnavi otrok s čustvenimi in vedenjskimi ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 3. 2023

Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti po GDPR in Zakonu varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Splošno o varstvu osebnih podatkovDandanes je poslovanje ne le v zasebnem, ampak tudi v javnem sektorju usmerjeno k rezultatom. Filozofija vodenja temelji na postavljanju strateških ciljev in strategij, planskih nalog in aktivnosti sektorjev, oddelkov, posameznih zaposlenih, ki so potrebni za njihovo uresničevanje. Ciljno vodenje v vse bolj globalizirani družbi ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2022

Objavljen je Sklep o prenovljenem Posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

V Uradnem listu št. 105/2022 je objavljen Sklep o prenovljenem Posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.Ta navaja, da je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 221. seji dne 16. 6. 2022 sprejel prenovljeni Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s ...
09. 6. 2022

Podaljšan ukrep dodatnega zaposlovanja svetovalnih delavcev velja od 1. 9. 2022 dalje

Na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) je ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejela Sklep o nujnih kadrovskih ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 4. 2022

Sprejet je Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih, ki kot obvezni dokument uvaja potrdilo pediatra o cepljenju otroka

Dne 15. 4. 2022 je bil v Uradnem listu RS, št. 52/22, objavljen dolgo pričakovani Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih (v nadaljevanju: Pravilnik), ki prične veljati dne 30. 4. 2022.Pravilnik je bil sprejet zaradi izvrševanja 51.a člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 1. 2022

Izdan je Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve pri delu z otroki s posebnimi potrebami

Na podlagi 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor – KPJS (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) je ministrica za izobraževanje, znanost in šport s soglasjem reprezentativnih sindikatov za dejavnost vzgoje in izobraževanja izdala Sklep o ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 12. 2021

Dodatne zaposlitve svetovalnih delavcev po Sklepu o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je sprejela Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 162/21, veljati je začel 9. 10. 2021. Z dnem 11. 12. 2021 pa je ta dopolnjen s Sklepom o spremembah in ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 12. 2021

Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

V Uradnem listu RS št. 145/2021 sta bili v mesecu avgustu 2021 objavljeni noveli Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 8. 2021

Prevozi otrok s posebnimi potrebami, za katere povračilo stroškov zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - spremembe od 28. 7. 2021 dalje

Zakonodaja in upravičenciPodročje prevozov otrok s posebnimi potrebami v vzgoji in izobraževanju ureja različna zakonodaja, in sicer:peti odstavek 15. člena Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17);16. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 5. 2021

Proces usmerjanja otrok s posebnimi potrebami na drugi stopnji

Uvod Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami lahko poteka na prvi in drugi stopnji. Prične se na Zavodu RS za šolstvo kot prvostopenjskem organu (v nadaljevanju: ZRSŠ) ob prejemu zahteve za uvedbo postopka usmerjanja s prilogami, ki jo lahko v pisni obliki posredujejo starši oz. zakoniti zastopniki otroka, vzgojno-izobraževalni oz. ...
Samo za aktivne naročnike: