Pojasnila ostalih pravnih predpisov

09. 2. 2021

Nov Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami v vzgoji in izobraževanju (UL RS št. 200/20) je začel veljati 13. 1. 2021

Nov Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami v vzgoji in izobraževanju (UL RS št. 200/20) je začel veljati 13. 1. 2021.Glavni cilj zakona je vzpostaviti enotno sistemsko rešitev celostne obravnave otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih, ki so vpeti ...
24. 8. 2020

Objavljena je novela Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive

V Uradnem listu Republike Slovenije je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive.Spremembe in dopolnitve pravilnika se nanašajo na:lažje pogoje za napredovanje v naziv svetnik,kriterije in merila za izvedbo mednarodnih konferenc,vrednotenje nastopov strokovnih delavcev s širitvijo ...
09. 3. 2020

Dodatni stroški za otroke s posebnimi potrebami v vrtcih

V Uradnem listu št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Spremembe pravilnika so se nanašale predvsem na urejanje dela z otroki s posebnimi potrebami, na katerega je temeljito posegel ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju nasilja v družini

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju nasilja v družini Državni zbor RS je dne 25. 10. 2016 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND-A), ki je bil dne 4. 11. 2016 objavljen v Uradnem listu RS, št. 68/2016. Novela zakona je začela ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Obveznosti zaposlenih v VIZ po dopolnjenem Zakonu o preprečevanju nasilja v družini

Uvod Različni načini nasilja v družini - kot družbene prakse - ustvarjajo različne pristope k reševanju tovrstne problematike. Nasilje v družini se pojavlja skozi vso zgodovino naše civilizacije, ne glede na družbeno ureditev, socialno, ekonomsko, versko ali kulturno okolje. Država je dolžna zagotavljati ključne pogoje za blagostanje in varnost, k ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 2. 2020

Položaj mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč

Položaj mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč je bil v preteklosti na nekaterih področjih nedorečen. Z dogovorom o ureditvi položaja med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture se je položaj izboljšal, a nekatera odprta vprašanja še ostajajo. ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 2. 2020

Novi Družinski zakonik – poudarki za vrtce in šole

Uvod Družinski zakonik je bil dne 21. 3. 2017 sprejet v Državnem zboru RS in dne 31. 3. 2017 objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/2017. Sicer je začel veljati že 15. 4. 2017, vendar se je zaradi kompleksnosti sprememb, novih organizacijskih in kadrovskih prilagoditev ter izvajanja potrebnih usposabljanj ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 2. 2020

Zgodnja obravnava in nova Zakonodaja o celostni obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

Splošno o zgodnji obravnavi Zgodnja obravnava je »nabor storitev za majhne otroke in njihove družine, ki so jim na njihovo prošnjo v določenem obdobju otrokovega življenja na voljo ter pokrivajo vsakršne dejavnosti posebne podpore z namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov osebni razvoj, okrepi zmogljivost same družine in spodbudi ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 2. 2020

Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami na domu

Pravna urejenost področja in novosti Izobraževanje učencev s posebnimi potrebami je normativno urejeno z določbo 21. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12-ZUJF in 90/12 – v nadaljevanju ZUOPP-1) in v Pravilniku o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (Uradni list ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 2. 2020

Novosti Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 59/2007, 70/2008, 5/2011, 56/2014, 66/2015, 47/2017, 24/2018) ureja normative in standarde za izvajanje: prilagojenega programa za predšolske otroke, prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, prilagojenih izobraževalnih programov osnovne šole ...
Samo za aktivne naročnike: