Pravna ureditev usmerjanja

11. 2. 2020

Spremljevalec za fizično pomoč

Spremljevalec za fizično pomoč Naslednja novost, ki jo je prinesla Zakonodaja, se nanaša na spremljevalca za fizično pomoč. Tako so poleg težje in težko gibalno oviranih otrok do stalnega ali začasnega spremljevalca upravičeni tudi slepi otroci praviloma v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, izjemoma tudi kasneje. Pri tem velja opozoriti, da ...
11. 2. 2020

Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč Zakonodajalec je predvidel tri vrste dodatne strokovne pomoči, in sicer poleg pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj in učne pomoči še svetovalno storitev. Največje mogoče število ur dodatne strokovne pomoči je tako pet ur tedensko, pri čemer mora biti najmanj ena ura svetovalne storitve. To je ...
11. 2. 2020

Značilnosti posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami

V nadaljevanju je povzeta kratka vsebina Kriterijev, ki je sicer objavljena v celoti na spletni strani Zavoda RS za šolstvo. Za skupino otrok z motnjami v duševnem razvoju je značilno, da imajo nevrološko pogojeno razvojno motnjo, ki nastopi pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih ...
11. 2. 2020

Skupine otrok s posebnimi potrebami

Prva novost, ki jo je uvedel ZUOPP-1, se nanaša na številčnost skupine otrok s posebnimi potrebami, saj se je kot samostojna skupina dodala skupina otrok z avtističnimi motnjami. Tako ločimo sedaj v Sloveniji deset skupin otrok s posebnimi potrebami. To pomeni, da se bo dosedanja praksa umeščanja otrok z avtističnimi ...
11. 2. 2020

Vrste programov

Vrste programov ZUOPP-1 določa programe, po katerih potekata vzgoja in Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Na področju predšolske vzgoje sta tako dva programa: program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter prilagojeni program za predšolske otroke. Prvi program se izvaja v vseh vrtcih kot del Kurikuluma ...
11. 2. 2020

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP-1) ureja usmerjanje otrok, mladostnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami ter določa oblike in načine vzgoje in izobraževanja. Za odločanje v postopkih usmerjanja v programe vzgoje in izobraževanja se uporabljajo določbe zakona, ki ureja ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 2. 2020

Otroci s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami (Natalija Vovk Ornik, prof. def.) Izraz otroci s posebnimi potrebami zajema tako predšolsko populacijo kot šolarje in srednješolce. Že v uvodu smo poudarili, da sega to področje tudi v odraslo dobo. Z izrazom otroci s posebnimi potrebami tako mislimo na celotno populacijo, ki je vključena v ...