Individualizirani program

11. 2. 2020 | Avtor: dr. Natalija Vovk Ornik

Individualizirani program (v nadaljevanju IP)

36. člen ZUOPP-1 določa, da se z IP v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo določijo organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči tako za premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalnih storitev in izvajanje učne pomoči. Sicer pa se z IP določijo:

  • cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih,

  • strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino,

  • potrebne Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in napredovanju,

  • uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije,

  • izvajanje fizične pomoči,

  • izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku,

  • prehajanje med programi ter potrebne Prilagoditve pri organizaciji,

  • časovna razporeditev pouka,

  • veščine za čim večjo samostojnost v življenju (Prilagoditvene spretnosti) in načrt vključitve v zaposlitev.

Zakon nalaga evalvacijo individualiziranega programa najmanj v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju, kar pomeni, da bi se lahko formalno izvajala evalvacija le enkrat v vsakem vzgojno- izobraževalnem obdobju. Zakon o osnovni šoli (ZOsn- UPB3) namreč v 33. členu določa, da se osnovnošolsko Izobraževanje deli na tri vzgojno-izobraževalna obdobja (od 1. do 3. razreda, od 4. do 6. razreda in od 7. do 9. razreda). V primerjavi z ZUOPP (2007) lahko ugotovimo, da gre za spremembo, saj je prejšnji zakon navajal, da se mora individualizirani program spreminjati v skladu z napredkom in razvojem otroka, kar je pomenilo, da je morala strokovna skupina slediti napredku in razvoju otroka ter vsaj ob zaključku vsakega šolskega leta pripraviti evalvacijo IP-ja in izdelati nov program za naslednje šolsko leto. Vsekakor svetujemo strokovnim skupinam v vzgojno- izobraževalnih ustanovah, da redno spremljajo otrokov napredek in razvoj ter hkrati s tem evalvirajo cilje, določene v IP. To pomeni, da bo strokovna skupina skrbno spremljala napredek in razvoj otroka in s tem z največjo strokovno odgovornostjo spreminjala in oblikovala cilje za novo šolsko leto.

Nazaj