Strokovna dokumentacija

11. 2. 2020 | Avtor: dr. Natalija Vovk Ornik

Strokovna dokumentacija

Zakon natančneje določa tudi strokovno dokumentacijo, ki jo mora predložiti starš oz. vlagatelj, če se podaja zahteva za uvedbo postopka usmerjanja za otroka, za katerega so domnevno identificirane težave, ki presegajo splošne učne težave in jih lahko na kontinuumu specifičnih učnih težav umestijo med težje oz. najtežje oblike specifičnih učnih težav. V tem primeru mora šola pripraviti poročilo, iz katerega je razvidno, da je bil otroku zagotovljen kontinuum pomoči v skladu s Konceptom dela učne težave v osnovni šoli. Kot obvezna dokumentacija se v tem primeru priloži tudi izvirni delovni projekt pomoči (IDPP), ki ga pripravi šola za učenca z učnimi težavami. Pomembno je tudi vedeti, da sodijo med strokovno dokumentacijo poleg zdravstvene dokumentacije tudi psihološka, specialno-pedagoška, logopedska, socialna in ostala poročila, iz katerih je razviden potek dosedanjih obravnav otroka oz. mladostnika v zunanjih ustanovah. V vseh delih Slovenije ni mogoče zagotoviti obravnave otrok v zunanjih ustanovah, takrat so toliko bolj pomembna poročila, ki jih pripravijo strokovni delavci vrtca, šole ali zavoda, v katerega je otrok vključen.

Nazaj