Dopustnost zahteve navajanja podatkov o cepljenju in zdravstvenem stanju otroka na vlogi za vpis otroka v vrtec (mnenje IPRS)

08. 5. 2021

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje o tem, ali je dopustno, da vrtec že v vlogi za vpis otroka (torej pred sprejetjem in vključitvijo) zahteva podatke o zdravstvenem stanju in cepilnem statusu otroka.

Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posreduje neobvezujoče mnenje. Pri tem še pojasnjujejo, da IP, izven inšpekcijskega postopka, ni pristojen za presojanje internih aktov občine ali vzgojno-izobraževalnih organizacij.

Pridobivanje podatka:

  • o otrokovih zdravstvenih in razvojnih posebnostih, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom in
  • o tem, ali je otrok cepljen,

ni primerno že v fazi oddaje vloge za vpis v vrtec.

Pridobivanje podatka o dejstvu, da gre za otroka s posebnimi potrebami skupaj z individualnim načrtom, mnenjem CSD ali zapisnikom centra, je dopustno že v fazi oddaje vloge za vpis.

Kasneje, v fazi vključitve v vrtec je dopustno zbiranje vseh zgornjih podatkov, vključno z dokazili.

O b r a z l o ž i t e v:

Vsi obravnavani osebni podatki so relevantni in jih je dopustno zbirati s strani vrtca, ker so za to podane pravne podlage:

  • za podatke o cepljenju in opustitvi cepljenja je podlaga v 51.a členu Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) in v osmem odstavku 20. člena Zakona o vrtcih (ZVrt);
  • za podatke o otroku s posebnimi potrebami je podlaga v šestem odstavku 20. člena ZVrt, če starši predložijo še individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo ali mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Podlaga je tudi v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) ter v Zakonu o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP);
  • za zdravstvene podatke, ki so pomembni za delo z otrokom in varnost je podlaga v osmem odstavku 20. člena in tretjem odstavku 44. člena ZVrt ter v 5. členu Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje.

Razlika je le v času oziroma fazi, v kateri se določeni podatki zbirajo. Načelo najmanjšega obsega podatkov po (c) točki prvega odstavka 5. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov zahteva, da so osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

V fazi zbiranja prijav za vpis otrok in odločanja o sprejemu ni videti potrebe po pridobitvi podatkov o cepljenju in zdravstvenih posebnostih, ker ta dva podatka po zgoraj omenjenih predpisih naj ne bi vplivala (nista merilo) na uvrstitev v prednostni vrstni red. Šele v fazi dokončne vključitve (sklenitev pogodbe) v vrtec so pomembni tudi podatki o relevantnem zdravstvenem stanju in cepljenju. Če je občina predpisala obrazec vloge, v katerem se zahteva navedba podatkov o relevantnem zdravstvenem stanju in cepljenju, starši tega dela, po mnenju IP, niso dolžni izpolniti, pač pa morajo to storiti kasneje, če bo otrok res sprejet v vrtec.

Drugače je, če gre za otroka s posebnimi potrebami, ker to dejstvo vpliva na uvrstitev na seznam oziroma daje določeno prednost pri vpisu. V tem delu je vloga za vpis v skladu z načelom najmanjšega obsega podatkov.

Celotno mnenje najdete TUKAJ.

Nazaj