Pravica staršev do kopije pisnega ocenjevanja znanja za svojega otroka

28. 6. 2021

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje o tem, ali in s katerim zakonom je prepovedano, da bi se starši lahko seznanili s pisnimi testi svojih otrok na način pridobitve fotokopij. Osnovna šola dovoli le vpogled v teste.

Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posreduje neobvezujoče mnenje.

IP-ju ni znan predpis, ki bi na področju osnovnošolskega izobraževanja izrecno onemogočal, da se pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki uresničuje tudi na način pridobitve kopije.

O b r a z l o ž i t e v:

Tretji odstavek 15. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov določa, da »upravljavec zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo«. To pomeni, da se pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki lahko uresničuje tudi tako, da posameznik (ali njegov zakoniti zastopnik) pridobi kopijo dokumenta, na katerem se nahajajo njegovi osebni podatki. IP v naslednjih predpisih:

  • Zakon o osnovni šoli (ZOsn),
  • Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli in
  • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja,

ni našel prepovedi ali omejitve, ki bi onemogočala, da se pravica izvršuje na način pridobitve reprodukcije nosilca osebnih podatkov.

Čeprav med osebne podatke v 95. členu ZOsn ne spadajo testi, ni videti razloga, da za teste ne bi veljalo smiselno enako pravilo iz tretjega odstavka 96. člena ZOsn, po katerem »imajo starši pravico do vpogleda v osebne podatke iz 95. člena ZOsn, ki se nanašajo na njihovega otroka; staršem je treba omogočiti pregledovanje, prepisovanje in kopiranje teh podatkov«.

Podobno določa prvi odstavek 36. člena Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja, in sicer, da »imajo starši pravico do vpogleda v vse zbirke osebnih podatkov, ki se nanašajo na njihovega otroka; staršem je treba omogočiti pregledovanje, prepisovanje in kopiranje teh podatkov«, pri čemer se ta določba nanaša (le) na zbirke iz 95. člena ZOsn (gl. 1. člen Pravilnika) in na zbirke, ki se vodijo na podlagi privolitve.

Celotno mnenje je na voljo TUKAJ.

Nazaj