Helena Može Cedilnik

univ. dipl. psih.

Kot svetovalna delavka je zaposlena na Zavodu za usposabljanje Janeza Levca od leta 2003. Študij je končala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer svoje izobraževanje nadaljuje v okviru podiplomskega študija iz psihologije. Ožje področje njenega dela zajema individualno delo z otroki in mladostniki z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki imajo pridružene čustvene in/ali vedenjske težave, vzgojne, razvojno pogojene težave oziroma druge oblike težav, ki kakorkoli ovirajo oz. onemogočajo doseganje otrokovih potencialov. Pri svojem delu veliko pozornosti namenja tudi delu s skupinami otrok in mladostnikov, ki je v prvi vrsti namenjeno razvijanju njihovih čustvenih in socialnih spretnosti. Kot nosilka ali soizvajalka projektov je sodelovala pri različnih projektih, usmerjenih v krepitev prilagoditvenih spretnosti otrok in mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju. Vodi poklicno orientacijo za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju ter sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov. Z namenom zagotavljanja optimalne celostne pomoči otrokom pri svojem delu tesno sodeluje s starši in strokovnimi delavci zavoda, po potrebi pa tudi s strokovnjaki različnih zunanjih inštitucij. Svoje znanje nadgrajuje z udeležbo na številnih strokovnih izobraževanjih v Sloveniji in tujini. Največ pozornosti namenja dodatnemu izobraževanju s področja vedenjsko-kognitivne terapije ter motenj avtističnega spektra, kar s pridom uporablja pri praktičnem delu z otroki. Svoje znanje in izkušnje v obliki predavanj/predstavitev posreduje sodelavcem ter drugim zainteresiranim skupinam s področja vzgoje in izobraževanja. Od leta 2011 deluje tudi kot članica in predsednica senata Komisije za usmerjanje otrok s posebni potrebami Ljubljana 8.

Nazaj