Klepetalnica

20. 6. 2022

Ukrepanje vrtca, če starši ne podpišejo zapisnika Multidisciplinarnega tima

V vrtcu se pogosto srečujemo s primeri, ko starši ne sprejemajo drugačnosti svojih otrok. V primerih, ko imajo otroci vedenjske težave in se mora delo ene strokovne delavke v skupini osredotočiti zgolj na enega otroka, je to res velik problem, z vidika zagotavljanja ciljev predšolske vzgoje, ne nazadnje pa tudi ...

Samo za aktivne naročnike:
16. 6. 2022

Prisotnost v oddelku za varuha-negovalca

Smo šola, ki izvaja posebni program vzgoje in izobraževanja z učence z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju. V tem programu imamo zaposlene tudi varuhe – negovalce. Njihova tedenska obveznost je 40 ur. Zanima me, ali morajo biti med to obveznostjo ves čas v skupini, torej delajo 40 ur ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 6. 2022

Pomoč učencu 7. razreda, ki ima poleg disleksije težave s pozornostjo

V obravnavi imamo učenca v 7. razredu, ki ima disleksijo, ob tem pa ima tudi težave s pozornostjo (med uro se zamisli, odplava v svoj svet, če ga učitelj pokliče, se vrne k uri). Njegovo branje je počasno, nefluentno, z napakami, izgublja se med vrsticami, bralno razumevanje je slabo, potrebuje ...

Samo za aktivne naročnike:
10. 6. 2022

Organizirani vsakodnevni prevoz v šolo za učence z zmerno motnjo v duševnem razvoju

Učenci z zmerno motnjo v duševnem razvoju prihajajo k pouku z našim organiziranim prevozom. Spremljevalec je na šolskem prevozu prisoten. Spremstvo za učence imamo organizirano tudi zjutraj , ko učenci v šolo pridejo (spremstvo od izstopa iz šolskega prevoza do jedilnice). Zjutraj učenci od doma do postajališča našega šolskega prevoza ...

Samo za aktivne naročnike:
27. 5. 2022

Ali je davčna številka podatek, ki se ga lahko vključi v pogodbo o vključitvi otroka v vrtec?

Preden sprejmemo otroka v vrtec, se s starši ali skrbniki sklene pogodba o vključitvi otroka v vrtec. Med podatki, ki jih morajo starši navesti oz. vpisati v pogodbo, je tudi davčna številka. Zanima nas, ali je podatek o davčni številki s kakršnega koli vidika sporen?

Samo za aktivne naročnike:
17. 5. 2022

Izvajanje šolanja otroka s posebnimi potrebami na domu - izvajalec, plačilo, ureditev v praksi

Starši učenke, ki je z Odločbo usmerjena v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, bi želeli v naslednjem šolskem letu šolanje izvajati na domu. V ta namen želijo, da bi specialna pedagoginja, ki izvaja DSP 2 uri tedensko, ti dve uri izvajala na domu. Ali je možno, ...

Samo za aktivne naročnike:
12. 5. 2022

Kako otroku z avtističnimi motnjami olajšati bivanje v vrtcu in kako sodelovati s starši?

Kako lahko olajšamo otroku bivanje v vrtcu, ki ima potrjen avtizem, vendar pa se starši tega otroka ne strinjajo s predlogom, da otroka premestimo v razvojni oddelek vrtca? Otrok je vključen v oddelek, kjer je 19 otrok, ne zmore sodelovati v skupinskih dejavnostih, ne navezuje kontaktov z drugimi otroki, hodi ...

Samo za aktivne naročnike:
25. 4. 2022

Pomoč otroku, ki ima težave pri tvorbi povedi in uporabi slovnice v govoru

V obravnavi imam deklico z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami, ki obiskuje 3. razred OŠ. Je zelo razgledana, delovna učenka, ima pa velike težave pri izražanju in priklicu besed.Najbolj očitne so težave oblikovanja povedi, uporabe ustreznega vrstnega reda besed v povedi, uporaba ustreznih končnic in sklonov. Primeri: »Mama skuhal je kava.« ...

Samo za aktivne naročnike:
19. 4. 2022

Ali zdravstveno osebje v zavodu za otroke s posebnimi potrebami lahko glasuje v okviru učiteljskega zbora za imenovanje ravnatelja?

Ali medicinska sestra s srednješolsko izobrazbo, fizioterapevtka, delovna terapevtka in varuh v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja (srednješolska izobrazba) spadajo med strokovne delavce, ki imajo pravico do glasovanja za mnenje o imenovanju kandidatov? Smo zavod za vzgojo in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami.

Samo za aktivne naročnike:
04. 3. 2022

Pravica do izplačila dodatka za delo z otroki s posebnimi potrebami

Zaposlena sem na osnovni šoli, katere del je tudi podružnica s prilagojenim programom. Kot svetovalna delavka (psihologinja) se vključujem v obravnavo otrok, kadar ti izkazujejo stiske, čustvene narave. Zanima me, ali sem glede na Sklep o določitvi javnih zavodov s področja VIZ ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

1 2 3 4 5 6 7