Motnje

24. 2. 2020

Komunikacijske in govorno-jezikovne motnje

Odstopanja v razvoju komunikacije, govora in jezika se lahko v predšolskem obdobju pojavijo v kateri koli starosti otroka. Nekatera so prehodnega značaja in otrok zaostanke sčasoma spontano nadoknadi, druga so motnje in ga spremljajo vse življenje. Komunikacijske in govorno- jezikovne motnje vplivajo na celoten otrokov razvoj, z ustrezno obravnavo pa ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 2. 2020

Artikulacijske motnje

Večina otrok v določenem obdobju pri učenju novih besed dela napake, napačno izgovarja glasove ali jih premešča. O artikulacijski motnji govorimo, kadar napačen izgovor nekega glasu vztraja še v starosti, ko od otroka pričakujemo, da ga bo pravilno izgovarjal. Nekateri glasovi so lažji za izgovarjavo in se slušno močno razlikujejo ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Motnje fluetnosti - jecljanje

Otroci z govornimi motnjami, ki jih zaradi njihovih posebnih vzgojno- izobraževalnih potreb usmerjamo kot otroke s posebnimi potrebami, so tisti z motnjami fluentnosti in otroci z zmernimi, težjimi ali težkimi artikulacijskimi motnjami (dizartrija, oralna dispraksija). Motnje fluentnosti Za fluenten govor so značilni neprekinjen tok, gladek in enakomeren ritem govora ter ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Motnje glasov govora

Večina otrok do vstopa v šolo usvoji vse glasove govora in ustrezne jezikovne veščine, ki jim omogočajo besedno pridobivanje in izkazovanja znanje ter učenja branja in pisanja. Zaostanek ali motnje v razvoju veščin komunikacije, govora in jezika vplivajo na otrokovo socialno vključevanje, samopodobo in vedenje ter ovirajo učni proces. Med ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Fonološke veščine ter vpliv na razvoj jezika, branja in pisanja

Razvoj otrokovih fonoloških veščin, predvsem fonološkega zavedanja, je eden od dejavnikov, na osnovi katerega lahko predvidimo uspešnost otroka pri učenju branja. Fonološko zavedanje je jezikovna veščina zavedanja in uporabe glasov v besedi (glasovna struktura besede). Otroku omogoča razumevanje strukture govorjenega jezika, ki je sestavljen iz posameznih besed, te pa iz ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Fonološke motnje ter njihov vpliv na branje in pisanje

Fonološki razvoj je postopen proces usvajanja glasov govora i organizacije vzorcev glasov, ki so značilni za neki jezik. Teh veščin otrok v predšolskem obdobju načeloma ne učimo, saj jih usvojijo spontano, ko so izpostavljeni jezikovno bogatemu okolju. Učijo se jih s poslušanjem pesmic, ugank in rim. Nekateri otroci fonoloških veščin ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Selektivni mutizem

Kako prepoznati selektivni mutizem? Osnovna značilnost SM je, da otrok v nekaterih situacijah ne more govoriti. Otrok sproščeno komunicira v domačem okolju, s starši, v šoli pa je tiho ali komunicira v zelo omejenem obsegu. Večji ko je pritisk nanj, naj govori, bolj se zapira vase. Socialne interakcije lahko postanejo ...
Samo za aktivne naročnike: