Delo z otrokom z motnjo

07. 8. 2020

Fonološke motnje - primeri dejavnosti

Splošna navodilaUčitelji lahko v učno-vzgojni proces vključite dejavnosti za spodbujanje zaznavanja, razlikovanja, določanja prisotnosti in zaporedja glasov v besedi ter manipulacije z glasovi znotraj besede. Za predlagane dejavnosti ponavadi ni potrebna večja priprava in jih lahko vključite v običajno dnevno rutino. S pesmimi, izštevankami, deklamacijami, sploh če imajo rimo, ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 7. 2020

Motnje fluentnosti

Otroci z govornimi motnjami, ki jih zaradi njihovih posebnih vzgojno- izobraževalnih potreb usmerjamo kot otroke s posebnimi potrebami, so tisti z motnjami fluentnosti in otroci z zmernimi, težjimi ali težkimi artikulacijskimi motnjami (dizartrija, oralna dispraksija). Za fluenten govor so značilni neprekinjen tok, gladek in enakomeren ritem govora ter nenaporna izreka. ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 6. 2020

Fonološke veščine

Razvoj otrokovih fonoloških veščin, predvsem fonološkega zavedanja, je eden od dejavnikov, na osnovi katerega lahko predvidimo uspešnost otroka pri učenju branja. Fonološko zavedanje je jezikovna veščina zavedanja in uporabe glasov v besedi (glasovna struktura besede). Otroku omogoča razumevanje strukture govorjenega jezika, ki je sestavljen iz posameznih besed, te pa iz ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 1. 2020

Artikulacijske motnje - spodbujanje ustrezne izreke glasov

Večina otrok do vstopa v šolo usvoji vse glasove govora in ustrezne jezikovne veščine, ki jim omogočajo besedno pridobivanje in izkazovanja znanje ter učenja branja in pisanja. Zaostanek ali motnje v razvoju veščin komunikacije, govora in jezika vplivajo na otrokovo socialno vključevanje, samopodobo in vedenje ter ovirajo učni proces. Med ...
Samo za aktivne naročnike: