Izobraževanje

25. 2. 2020

Vzgoja in izobraževanje otrok z lažjo MDR

Šoloobvezni otroci z lažjo MDR se v skladu z obstoječo zakonodajo usmerjajo v prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (v nad. NIS), ki se v praksi izvaja v osnovnih šolah s prilagojenim programom (ustanovljenih posebej za izvajanje oz. organiziranje omenjenega programa) ter v (večinskih) osnovnih šolah, ki imajo tudi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 2. 2020

Značilnosti prilagojenega izobraževalnega programa z NIS

Izobraževanje v prilagojenem izobraževalnem program z NIS traja, tako kot v izobraževalnem programu večinske šole, 9 let in je razdeljeno na tri vzgojno-izobraževalna obdobja (»Prilagojen izobraževalni program z NIS«, 2006). Osnovne šole s prilagojenim programom (v nad. OŠPP) se tudi v marsičem drugem opazneje ne razlikujejo od večinskih ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

Otroci z lažjo MDR v večinski osnovni šoli

Vključevanje v druge programe (prehajanje med programi) Strokovni delavci večinskih osnovnih šol se lahko s poučevanjem otrok, ki imajo ‘formalno’ opredeljeno lažjo MDR, srečajo v okviru t. i. vključevanja v druge programe1. ZUOPP-1 (2. odstavek 17. člena, 2011) omogoča, da se otroci z lažjo MDR, ki so usmerjeni ...
Samo za aktivne naročnike: