Prilagoditve

24. 2. 2020

Podporna tehnologija

Uvod V inkluzivni pedagogiki je veliko prednosti. Dejanska izvedba inkluzije v praksi pa je vse prej kot enostavno delo. Predvsem velja načelo, da se imajo učenci s posebnimi potrebami možnost vključiti v šolo, ki je najbližja njihovemu domu, in so jim tako omogočene enake možnosti kot njihovim vrstnikom. Pogosto se ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Prilagoditve za gibalno-ovirane otroke

Prilagoditev je pripomoček, ki omogoča enakovredno vključevanje in sodelovanje otroka s posebnimi potrebami v učnem procesu in je izbrana glede na otrokove potrebe. Ustrezne Prilagoditve je treba izvajati pri poučevanju, utrjevanju, preverjanju in ocenjevanju znanja ter pri načrtovanju domačega dela.
24. 2. 2020

Prilagoditev prostora za gibalno-ovirane otroke

Zagotovljen ustrezen ter varen prevoz v šolo in iz nje, dostop do šole brez arhitekturnih ovir, prilagoditev šolskih prostorov za nemoteno mobilnost učenca (razred, hodnik idr.), prilagojene sanitarije, prostor za osebno higieno, zagotovljen prehod med nadstropji šole (dvigalo, gosenice idr.), ustrezen dostop do drugih šolskih prostorov (knjižnica, kabineti, jedilnica, telovadnica, ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Organizacija časa za gibalno-ovirane otroke

Za gibalno oviranega otroka se izdela individualiziran program, ki je v skladu z njegovim razvojem, tempom učenja (zaradi motorične upočasnjenosti in/ali upočasnjenega miselnega procesiranja) in možnostmi za doseganje zastavljenih ciljev, ki morajo obsegati vsaj minimalne standarde znanj glede na izbran program usmerjanja, dodatni krajši odmori znotraj učne ure (zaradi večjega ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Poučevanje in učenje gibalno-oviranih otrok

Splošna metodično-didaktična navodila: za uspešno vključitev v šolsko okolje potrebuje otrok občutek spreje- tosti, pripadnosti skupini sošolcev, drugih učencev in vseh delavcev na šoli, priporočljivo je, da je otrok vključen v oddelek z manjšim številom otrok, v okviru svojih zmožnostih naj bo vključen v vse šolske dejavnosti (športno vzgojo, prireditve, ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Preverjanje in ocenjevanje znanja za gibalno-ovirane otroke

Vnaprej vsebinsko in časovno napovedano, pri ustnem ocenjevanju znanja naj bodo učiteljeva vprašanja enoznačna, z dodatnimi pojasnili, ne upoštevamo napak, ki so posledica učenčevih primanjkljajev na senzo-motoričnem področju, posredovanje otrokovih odgovorov naj bo pretežno ustno, pri pisnih izdelkih mu nudimo pomoč asistenta za zapisovanje, upoštevamo otrokovo utrujenost (časovna primernost v ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Domače obveznosti za gibalno-ovirane otroke

Izbira vsebine in količine domačih nalog naj bo dobro načrtovana, upoštevamo otrokovo psihofizično stanje, sposobnosti, znanje in primanjkljaje, struktura naloge naj bo taka, da jo je otrok zmožen opraviti samostojno in da zanjo ne bo porabil več časa kot njegovi vrstniki, navodila za opravljanje domačih nalog naj ne bodo podana ...
Samo za aktivne naročnike: