Dodatna strokovna pomoč

24. 2. 2020

Izobraževalne ustanove za gluhe in naglušne

V Sloveniji se trije zavodi ukvarjajo z rehabilitacijo ter vzgojo in Izobraževanjem gluhih in naglušnih otrok. Vsak zavod ima svoje specifike, in to tako na področju organiziranosti kakor pri načinih rehabilitacije gluhih in naglušnih ter njihovem izobraževanju. Vsi trije zavodi zagotavljajo mobilno obravnavo gluhih in naglušnih otrok, ki so vključeni ...
24. 2. 2020

Poklicna orientacija gluhih oz. naglušnih

Ko se gluhi oz. naglušni učenci odločajo za nadaljevanje šolanja oz. izbirajo svojo poklicno pot, potrebujejo izdatno pomoč in svetovanje pri odločitvi. Tako kot vsi učenci morajo pri svoji odločitvi upoštevati svoje interese, sposobnosti in zdravstvene omejitve. Pri spoznavanju poklicev jim je treba nuditi več informacij o značilnostih posameznega poklica, ...
24. 2. 2020

Izdelava individualiziranega programa za gluhega oz. naglušnega učenca

Pri izdelavi individualiziranega programa naj poleg strokovnega tima šole sodelujejo tudi otrokov surdopedagog in otrokovi starši. Treba je prepoznati potrebe posameznega učenca z okvaro sluha in glede na vse do zdaj navedeno predvideti, katere Prilagoditve mu je treba zagotoviti in kako se bodo izvajale.
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Dodatna strokovna pomoč za gluhe in naglušne otroke

Dodatna strokovna pomoč (DSP) gluhim in naglušnim učencem je potrebna tako v obliki dodatne strokovne pomoči za odpravljanje primanjkljajev ovir oz. motenj in jo izvaja surdopedagog kot dodatne učne pomoči, ki jo izvajajo učitelji. Dodatna strokovna pomoč surdopedagoga DSP surdopedagoga se večinoma izvaja mobilno, uro do dve tedensko. Večina mlajših ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 2. 2020

Sodelovanje s starši gluhih in naglušnih otrok

Sodelovanja s starši gluhih in naglušnih učencev je časovno in vsebinsko več kakor s starši drugih učencev, saj tudi oni več kot drugi delajo z otrokom. Starši so nenadomestljivi pomočniki pri branju domačega čtiva (razlaga neznanih besed), razumevanju nove snovi, predučenju, povezovanju naučenega z vsakdanjim življenjem ipd. Ko s starši ...