Dodatna strokovna pomoč

24. 2. 2020

Kadrovska zasedba pri delu z gibalno-oviranimi otroki

Dodatno stalno specialno pedagoško Izobraževanje vseh strokovnih delavcev, spremljevalec za nudenje fizične pomoči (stalen ali začasen), svetovalni delavec za pomoč otroku in staršem, specialno-pedagoška ali defektološka pomoč otroku in učitelju ter staršem pri realizaciji individualiziranega programa. Učitelj naj bo dobro strokovno usposobljen in prilagodljiv pri zagotavljanju razmer, ki bodo omogočale ...
24. 2. 2020

Spremljevalec otrok z gibalno oviranostjo

Pravica do spremljevalca je opredeljena v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in v Pravilniku o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami. Fizična pomoč gibalno oviranemu otroku obsega različne oblike pomoči, ki otroku omogočajo čim bolj dejavno in nemoteno vključevanje v vzgojno-izobraževalne programe. Pravico do ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Dodatna strokovna pomoč (DSP) za gibalno-ovirane otroke

Ure DSP naj bodo enakomerno razporejene čez ves teden in naj se izvajajo v času pouka. Pri načrtovanju ur izvajanja DSP je treba upoštevati otrokovo zmožnost sodelovanja. Potrebno je redno sodelovanje specialnega pedagoga in učitelja pri načrtovanju in izvajanju pouka: izdelavi in pripravi didaktičnega materiala, pripravi prilagojenih učnih vsebin, pripravi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 2. 2020

Ustanove, ki se ukvarjajo z gibalno oviranimi otroki

a) Gibalno ovirane otroke sprejmejo v vzgojno-izobraževalni program šole v domačem okolju, ki zagotovijo (z dodatnimi sredstvi): dostop do šole brez arhitekturnih ovir, prilagoditev šolskih prostorov za nemoteno mobilnost učenca (razred, hodnik idr.), prilagojene sanitarije in prostor za osebno higieno, prehod med nadstropji šole (dvigalo, gosenice idr.), ustrezen dostop do ...
24. 2. 2020

Timsko delo in sodelovanje s starši gibalno-oviranih otrok

Dobro timsko delo zahteva medsebojno sodelovanje, enovitost vseh članov tima, ki je usmerjena v pomoč otroku. Ob rednih, vnaprej načrtovanih srečanjih upoštevamo: dobro zastavljanje skupnih ciljev, odprto dvosmerno komunikacijo (dogovarjanje ter izmenjava mnenj) in iskanje skupnih rešitev, potrebo po analizi in načrtovanju prenosa uspešnih oblik dela med posameznimi strokovnimi delavci, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike