Učna pomoč

05. 3. 2024

Izvirni delovni projekt pomoči (IDPP) v praksi

Izvirni delovni projekt pomoči ali na kratko IDPP izhaja iz uresničevanja Koncepta dela učne težave v osnovni šoli (2008)[1] – petstopenjskega modela pomoči. Z izdelavo IDPP se dokumentira, načrtuje, izvaja, spreminja in evalvira pomoč in podpora učencem z učnimi težavami. Zanje ni predvidena usmeritev z odločbo, kar pa še ne ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

Petstopenjski model pomoči

Glede na kontinuum težav od blažjih do najtežjih ločimo naslednje stopnje pomoči:POMOČ UČITELJA V RAZREDU (med poukom, podaljšanim bivanjem, dopolnilni pouk): večini otrok z učnimi težavami lahko pomaga že učitelj v okviru »dobre poučevalne prakse«. Ta pomoč zadošča za otroke z blažjimi in lažjimi učnimi težavami.POMOČ ŠOLSKE SVETOVALNE ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 2. 2020

Izvirni delovni projekt pomoči (IDPP)

Je dokument, ki ga šola pripravi z namenom optimizacije pomoči učencu z učnimi težavami. Namenjen je tako učencu kot tudi učitelju. Učitelj s pripravo IDPP-ja bolj jasno ubesedi, zapiše in uskladi ugotovitve o učencu in oblike pomoči.Dokument se imenuje IZVIRNI, ker nastaja posebej za učenca, ker naj bi ga ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

Koncept timskega soustvarjanja pri delu z učenci z učnimi težavami

Inkluzivna praksa spodbuja šole k razmišljanju o lastnem delovanju, o pristopih poučevanja, o uporabi pomoči ter odzivanju na vse učence (Farrell, 2005). Za vključujočo šolo sta značilni učna klima in kultura. V njej prevladujeta komunikacija in sodelovanje ter se predpostavlja, da je vsak učenec na nekem področju lahko uspešen (Medveš, ...
Samo za aktivne naročnike: