Pravna ureditev usmerjanja

28. 11. 2023

Zakonodaja o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju

V zadnjih dvajsetih letih se v povezavi z zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih je država ustanovila za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, govori in razpravlja predvsem o težavah s sprejemanjem in odpuščanjem otrok in mladostnikov, o vedno težji populaciji, ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 9. 2022

Preventivne dejavnosti v podporo vrtcem in šolam v vzgojnem programu strokovnih centrov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami in Izvedbena priporočila za izvajanje vzgojnega programa

Nastanek novega Vzgojnega programaV pričujočem prispevku podrobneje predstavim preventivne dejavnosti strokovnih centrov za podporo vrtcem in šolam, ki so opredeljene v prenovljenem Vzgojnem programu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami (v nadaljevanju Vzgojni program), ki je bil sprejet na 220. seji ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 4. 2022

Sprememba Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami prinaša nove obrazce

V petek, 28. januarja 2022, je bila v Uradnem listu št. 11/2022 objavljena sprememba Pravilnika o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju Pravilnik). Pravilnik je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu (v soboto, 29. 1. 2022). Sama sprememba vsebine ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 3. 2022

Kako do pomoči strokovnega centra za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami?

V letu 2021 je začel veljati nov Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 200/20 – ZOOMTVI), ki tako imenovanim vzgojnim zavodom daje nova pooblastila in možnosti za pomoč otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 2. 2020

Na kaj še morate biti pozorni?

Druge pomembne spremembe V nadaljevanju so navedene še nekatere druge spremembe in pomembne informacije: strokovno mnenje se vroči tudi vrtcu oz. šoli. Pri tem je pomembno, da strokovna služba vrtca in šole ravna v skladu z določili skrbnega ravnanja s strokovno dokumentacijo; ob prepisu otroka v drug vrtec oz. šolo ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 2. 2020

Mnenje otrokovega vzgojitelja/vzgojiteljice oziroma učitelja/učiteljice

Mnenje otrokovega vzgojitelja/vzgojiteljice oz. učitelja/učiteljice Dosedanji Zakon je določal možnost sodelovanja vzgojitelja/vzgojiteljice oz. učitelja/učiteljice na pobudo članov senata Komisije. Nova Zakonodaja pa uvaja obvezo sodelovanja otrokovega vzgojitelja/vzgojiteljice oz. učitelja/učiteljice pred izdelavo strokovnega mnenja. Mnenje se lahko pridobi bodisi pisno ali ustno na Komisiji. Ob podaji strokovne dokumentacije je del poročila ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 2. 2020

Pogovor z otrokom/mladostnikom o postopku usmerjanja

Pogovor z otrokom/mladostnikom o postopku usmerjanja Novost, ki jo uvaja Zakonodaja, je tudi pogovor z otrokom/mladostnikom o postopku usmerjanja. To je del strokovne dokumentacije, ki jo pripravi vrtec oz. šola, in jo predložijo starši oz. vlagatelji. Zakon prepušča strokovno presojo glede smiselnosti pogovora z otrokom strokovnim delavcem vrtca, šole oz. ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 2. 2020

Strokovna dokumentacija

Strokovna dokumentacija Zakon natančneje določa tudi strokovno dokumentacijo, ki jo mora predložiti starš oz. vlagatelj, če se podaja zahteva za uvedbo postopka usmerjanja za otroka, za katerega so domnevno identificirane težave, ki presegajo splošne učne težave in jih lahko na kontinuumu specifičnih učnih težav umestijo med težje oz. najtežje ...
11. 2. 2020

Individualizirani program

Individualizirani program (v nadaljevanju IP) 36. člen ZUOPP-1 določa, da se z IP v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo določijo organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči tako za premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalnih storitev in izvajanje učne pomoči. Sicer pa se z IP določijo: cilji in oblike dela ...
11. 2. 2020

Tolmač za slovenski znakovni jezik

Tolmač za slovenski znakovni jezik Zakon navaja, da se gluhim in naglušnim, ki se sporazumevajo v slovenskem znakovnem jeziku, prizna pravica do tolmača za slovenski znakovni jezik v vseh programih, ki so navedeni v Zakonu, pri čemer ni nikjer natančneje določeno, kako naj bi ta pravica izvajala v praksi. Podzakonski ...