Pravna ureditev usmerjanja

11. 2. 2021

Novi Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju

V zadnjih dvajsetih letih se v povezavi z zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih je država ustanovila za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, govori in razpravlja predvsem o težavah s sprejemanjem in odpuščanjem otrok in mladostnikov, o vedno težji populaciji, ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 2. 2020

Na kaj še morate biti pozorni?

Druge pomembne spremembe V nadaljevanju so navedene še nekatere druge spremembe in pomembne informacije: strokovno mnenje se vroči tudi vrtcu oz. šoli. Pri tem je pomembno, da strokovna služba vrtca in šole ravna v skladu z določili skrbnega ravnanja s strokovno dokumentacijo; ob prepisu otroka v drug vrtec oz. šolo ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 2. 2020

Mnenje otrokovega vzgojitelja/vzgojiteljice oziroma učitelja/učiteljice

Mnenje otrokovega vzgojitelja/vzgojiteljice oz. učitelja/učiteljice Dosedanji Zakon je določal možnost sodelovanja vzgojitelja/vzgojiteljice oz. učitelja/učiteljice na pobudo članov senata Komisije. Nova Zakonodaja pa uvaja obvezo sodelovanja otrokovega vzgojitelja/vzgojiteljice oz. učitelja/učiteljice pred izdelavo strokovnega mnenja. Mnenje se lahko pridobi bodisi pisno ali ustno na Komisiji. Ob podaji strokovne dokumentacije je del poročila ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 2. 2020

Pogovor z otrokom/mladostnikom o postopku usmerjanja

Pogovor z otrokom/mladostnikom o postopku usmerjanja Novost, ki jo uvaja Zakonodaja, je tudi pogovor z otrokom/mladostnikom o postopku usmerjanja. To je del strokovne dokumentacije, ki jo pripravi vrtec oz. šola, in jo predložijo starši oz. vlagatelji. Zakon prepušča strokovno presojo glede smiselnosti pogovora z otrokom strokovnim delavcem vrtca, šole oz. ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 2. 2020

Strokovna dokumentacija

Strokovna dokumentacija Zakon natančneje določa tudi strokovno dokumentacijo, ki jo mora predložiti starš oz. vlagatelj, če se podaja zahteva za uvedbo postopka usmerjanja za otroka, za katerega so domnevno identificirane težave, ki presegajo splošne učne težave in jih lahko na kontinuumu specifičnih učnih težav umestijo med težje oz. najtežje ...
11. 2. 2020

Individualizirani program

Individualizirani program (v nadaljevanju IP) 36. člen ZUOPP-1 določa, da se z IP v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo določijo organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči tako za premagovanje primanjkljajev, izvajanje svetovalnih storitev in izvajanje učne pomoči. Sicer pa se z IP določijo: cilji in oblike dela ...
11. 2. 2020

Tolmač za slovenski znakovni jezik

Tolmač za slovenski znakovni jezik Zakon navaja, da se gluhim in naglušnim, ki se sporazumevajo v slovenskem znakovnem jeziku, prizna pravica do tolmača za slovenski znakovni jezik v vseh programih, ki so navedeni v Zakonu, pri čemer ni nikjer natančneje določeno, kako naj bi ta pravica izvajala v praksi. Podzakonski ...
11. 2. 2020

Spremljevalec za fizično pomoč

Spremljevalec za fizično pomoč Naslednja novost, ki jo je prinesla Zakonodaja, se nanaša na spremljevalca za fizično pomoč. Tako so poleg težje in težko gibalno oviranih otrok do stalnega ali začasnega spremljevalca upravičeni tudi slepi otroci praviloma v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, izjemoma tudi kasneje. Pri tem velja opozoriti, da ...
11. 2. 2020

Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč Zakonodajalec je predvidel tri vrste dodatne strokovne pomoči, in sicer poleg pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj in učne pomoči še svetovalno storitev. Največje mogoče število ur dodatne strokovne pomoči je tako pet ur tedensko, pri čemer mora biti najmanj ena ura svetovalne storitve. To je ...
11. 2. 2020

Značilnosti posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami

V nadaljevanju je povzeta kratka vsebina Kriterijev, ki je sicer objavljena v celoti na spletni strani Zavoda RS za šolstvo. Za skupino otrok z motnjami v duševnem razvoju je značilno, da imajo nevrološko pogojeno razvojno motnjo, ki nastopi pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti in se kaže v pomembno nižjih intelektualnih ...