Pojasnila ostalih pravnih predpisov

06. 1. 2022

Izdan je Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve pri delu z otroki s posebnimi potrebami

Na podlagi 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor – KPJS (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) je ministrica za izobraževanje, znanost in šport s soglasjem reprezentativnih sindikatov za dejavnost vzgoje in izobraževanja izdala Sklep o ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 12. 2021

Dodatne zaposlitve svetovalnih delavcev po Sklepu o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je sprejela Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 162/21, veljati je začel 9. 10. 2021. Z dnem 11. 12. 2021 pa je ta dopolnjen s Sklepom o spremembah in ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 12. 2021

Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

V Uradnem listu RS št. 145/2021 sta bili v mesecu avgustu 2021 objavljeni noveli Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 8. 2021

Prevozi otrok s posebnimi potrebami, za katere povračilo stroškov zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - spremembe od 28. 7. 2021 dalje

Zakonodaja in upravičenciPodročje prevozov otrok s posebnimi potrebami v vzgoji in izobraževanju ureja različna zakonodaja, in sicer:peti odstavek 15. člena Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17);16. člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 5. 2021

Proces usmerjanja otrok s posebnimi potrebami na drugi stopnji

Uvod Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami lahko poteka na prvi in drugi stopnji. Prične se na Zavodu RS za šolstvo kot prvostopenjskem organu (v nadaljevanju: ZRSŠ) ob prejemu zahteve za uvedbo postopka usmerjanja s prilogami, ki jo lahko v pisni obliki posredujejo starši oz. zakoniti zastopniki otroka, vzgojno-izobraževalni oz. ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 2. 2021

Nov Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami v vzgoji in izobraževanju (UL RS št. 200/20) je začel veljati 13. 1. 2021

Nov Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami v vzgoji in izobraževanju (UL RS št. 200/20) je začel veljati 13. 1. 2021.Glavni cilj zakona je vzpostaviti enotno sistemsko rešitev celostne obravnave otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih, ki so vpeti ...
24. 8. 2020

Objavljena je novela Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive

V Uradnem listu Republike Slovenije je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive.Spremembe in dopolnitve pravilnika se nanašajo na:lažje pogoje za napredovanje v naziv svetnik,kriterije in merila za izvedbo mednarodnih konferenc,vrednotenje nastopov strokovnih delavcev s širitvijo ...
09. 3. 2020

Dodatni stroški za otroke s posebnimi potrebami v vrtcih

V Uradnem listu št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Spremembe pravilnika so se nanašale predvsem na urejanje dela z otroki s posebnimi potrebami, na katerega je temeljito posegel ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju nasilja v družini

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju nasilja v družini Državni zbor RS je dne 25. 10. 2016 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND-A), ki je bil dne 4. 11. 2016 objavljen v Uradnem listu RS, št. 68/2016. Novela zakona je začela ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Obveznosti zaposlenih v VIZ po dopolnjenem Zakonu o preprečevanju nasilja v družini

Uvod Različni načini nasilja v družini - kot družbene prakse - ustvarjajo različne pristope k reševanju tovrstne problematike. Nasilje v družini se pojavlja skozi vso zgodovino naše civilizacije, ne glede na družbeno ureditev, socialno, ekonomsko, versko ali kulturno okolje. Država je dolžna zagotavljati ključne pogoje za blagostanje in varnost, k ...
Samo za aktivne naročnike: