Pojasnila ostalih pravnih predpisov

19. 2. 2024

Sklep o določitvi delovnih mest v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. tč. 39. čl. Kolektivne pogodbe za JS, se uporablja od 6. 2. 2024

Na podlagi 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor – KPJS, ki ureja dodatke za nevarnost in posebne obremenitve, je minister za vzgojo in izobraževanje, s soglasjem reprezentativnih sindikatov za dejavnost vzgoje in izobraževanja, izdal Sklep o določitvi delovnih mest v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 11. 2023

Novosti Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Po sprejemu Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023) so bile določene nove oblike skupin v skladu z Zakonom o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji ...
Samo za aktivne naročnike:
09. 11. 2023

Pravilnik o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je leta 2018 prisluhnilo socialno-varstvenim zavodom, ki sprejemajo otroke s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi in predlagalo spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, kjer je socialno varstvene zavode navedlo kot možne izvajalce posebnega programa za otroke z zmerno, težjo ali ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 11. 2023

Novosti Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

Po sprejemu Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023) so bile določene nove oblike skupin v skladu z Zakonom o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 7. 2023

Objavljen je nov Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

V Uradnem listu št. 74/2023 je v petek, 7. 7. 2023, bil objavljen nov Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, ki se začne uporabljati z začetkom šolskega leta 2023/24.Spremenjeni pravilnik sledi določilom Zakona o obravnavi otrok s čustvenimi in vedenjskimi ...
Samo za aktivne naročnike:
01. 3. 2023

Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti po GDPR in Zakonu varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Splošno o varstvu osebnih podatkovDandanes je poslovanje ne le v zasebnem, ampak tudi v javnem sektorju usmerjeno k rezultatom. Filozofija vodenja temelji na postavljanju strateških ciljev in strategij, planskih nalog in aktivnosti sektorjev, oddelkov, posameznih zaposlenih, ki so potrebni za njihovo uresničevanje. Ciljno vodenje v vse bolj globalizirani družbi ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 8. 2022

Objavljen je Sklep o prenovljenem Posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

V Uradnem listu št. 105/2022 je objavljen Sklep o prenovljenem Posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.Ta navaja, da je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 221. seji dne 16. 6. 2022 sprejel prenovljeni Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s ...
09. 6. 2022

Podaljšan ukrep dodatnega zaposlovanja svetovalnih delavcev velja od 1. 9. 2022 dalje

Na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) je ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejela Sklep o nujnih kadrovskih ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 4. 2022

Sprejet je Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih, ki kot obvezni dokument uvaja potrdilo pediatra o cepljenju otroka

Dne 15. 4. 2022 je bil v Uradnem listu RS, št. 52/22, objavljen dolgo pričakovani Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih (v nadaljevanju: Pravilnik), ki prične veljati dne 30. 4. 2022.Pravilnik je bil sprejet zaradi izvrševanja 51.a člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 1. 2022

Izdan je Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve pri delu z otroki s posebnimi potrebami

Na podlagi 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor – KPJS (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) je ministrica za izobraževanje, znanost in šport s soglasjem reprezentativnih sindikatov za dejavnost vzgoje in izobraževanja izdala Sklep o ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike