Učne težave

25. 2. 2020

Učenci z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti

Od 4 do 10 odstotkov otrok v naših šolah ima večje težave na področju pozornosti, je hiperaktivnih in v reagiranju pogosto impulzivnih. Če se nekateri znaki pojavljajo že v predšolskem obdobju, pred sedmim letom starosti, govorimo o razvojni motnji. V tem obdobju izstopata hiperaktivnost in impulzivnost pred motnjo pozornosti.Čeprav ...
25. 2. 2020

Značilnosti in prepoznavanje otrok z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo

Motnje pozornosti s hiperaktivnostjo se kažejo na različnih področjih v različnih kombinacijah in stopnjah. Težave so prisotne na motoričnem področju kot hiperaktivnost in motnje koordinacije (dispraksija). Motorična hiperaktivnost je pogosto povezana s hiperaktivnostjo pozornosti in verbalno hiperaktivnostjo. Težave so prisotne tudi na področju perceptivno-kognitivnih funkcij. Otroci so nepozorni, imajo slabo ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

Priporočila za poučevanje in pomoč otroku z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo

Otroci, ki imajo težave na področju pozornosti in s hiperaktivnim vedenjem, pri pouku potrebujejo:krajše učne enote (20–30 minut) in pogostejše odmore;krajši čas šolskega dela in domačega učenja (diferencirane domače naloge);nazoren pouk (konkretna ponazorila) in veliko utrjevanja snovi (vključiti vse čutne kanale: vid, sluh, kinestetiko);manj besednega poučevanja, ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

Otroci s hiperaktivnostjo in težavami s pozornostjo v vrtcu

Otroci s hiperaktivnostjo in težavami s pozornostjo v vrtcu potrebujejo dobro usposobljenega in učinkovitega vzgojitelja, ki zna veliko: učinkovito voditi skupino, upoštevati otrokove potrebe ter prisluhniti in vzpostaviti sodelovanje s starši. Potrebuje učečega se in odprtega človeka, ki bo v živahni dinamiki otrokovega odzivanja našel kvalitete in izziv. Tak ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

Usmerjanje otrok z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo

Kadar so motnje pozornosti s hiperaktivnostjo izražene v težji obliki in vplivajo na učno učinkovitost otroka, otroku zagotovimo prilagojeno izvajanje pouka in dodatno strokovno pomoč preko postopka usmerjanja. Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2000, 2011, 2013) in opredeljenih kriterijih, ki so stopili v uporabo 1. maja 2014, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 2. 2020

Sopojavljanje ADHD in motnje branja in pisanja (disleksija)

Branje in pisanje je eden od načinov komuniciranja med ljudmi. Učenje branja in pisanja se prične ob vstopu v šolo, a nikakor ni omejeno le na osnovnošolsko izobraževanje, ni le naloga učiteljev prvih treh let šolanja, temveč si preko branja pridobivamo znanje in informacije vse življenje.Opismenjevanje je naraven jezikovni ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

Otroci s težavami na področju pozornosti in s hiperaktivnostjo in učne težave

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z otroki s težavami na področju pozornosti in s hiperaktivnostjo, vse bolj menijo, da gre za kompleksno problematiko, ki zajema tako kognitivno delovanje možganov kot delovanje izvršilnih funkcij (težave z organizacijo in pričetkom reševanja nalog, distraktibilnost, problem v hitrosti procesiranja informacij, problem neposrednega pomnjenja oziroma delovnega ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

Hiperkinetična motnja

Hiperkinetična motnja (HKM) je najpogostejša razvojna motnja. Najdemo jo pri približno 3 odstotkih šoloobveznih otrok. Čeprav je o HKM v zadnjih letih vedno več govora ter se jo diagnosticira in obravnava več kot še pred desetletjem, to ni »novodobna« motnja. Že leta 1890 so jo opisali kot motnjo pozornosti zaradi ...
Samo za aktivne naročnike: