Dodatna strokovna pomoč

24. 2. 2020

Individualizirani programi (IP) pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo

Za otroka, ki ima v odločbi zapisano, da ima govorno-jezikovno motnjo, vrtec ali šola izdela individualizirani program, v katerem se določijo oblike dela, organizacija časa, prehajanje med programi in Prilagoditve prostora, opreme in didaktičnimi pripomočki, s katerimi želimo otroku omogočiti optimalen razvoj. V njem so opisana močna in šibka področja ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 2. 2020

Globalna ocena otrokovega funkcioniranja z govorno-jezikovno motnjo

Globalna ocena je opis otroka, v katerega spada vse, kar nam pomaga razumeti otrokove težave in uvideti, katera so njegova močna področja, s katerimi lahko primanjkljaje kompenzira ali se na njih potrjuje in izgrajuje samopodobo. Opišemo le glavne posebnosti, ki jih zaradi večje preglednosti lahko kratko zapišemo v alinejah. ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Prilagoditve v individualiziranem programu pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo

Prilagoditve za predšolske otroke z GJM V predšolskem obdobju je skupina otrok z GJM najbolj heterogena, saj obstajajo otroci, ki močno zaostajajo v govorno-jezikovnem razvoju in skoraj nič ne govorijo, in otroci, ki imajo le artikulacijske (težko izgovarjajo glasove) in fonološke Motnje (slabo razlikujejo med seboj podobne glasove). Poleg govorno-jezikovnih ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Cilji v individualiziranem programu pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo

Splošni cilj individualiziranega programa je, da učencu z GJM prilagodimo učno snov, načine in razmere izvajanja programa ter cilje glede na njegove sposobnosti, funkcioniranje, interese in napredek. Cilji pokrivajo: napredek na učnem področju, napredek v razvoju in socializaciji. Cilje zastavimo tako, da so merljivi, jasni in povezani z otrokovo motnjo ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Dodatna strokovna pomoč pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo

Dodatna strokovna pomoč za otroke z GJM je določena z odločbo in je najbolje, če jo izvaja logoped. Otrok je deležen največ 3 ur dodatne strokovne pomoči tedensko. Za otroke z GJM bi bilo najbolje, da te ure izvaja logoped. Žal logopedov primanjkuje, zato ure DSP pripadejo specialnim pedagogom ali ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Evalvacija individualiziranega programa pri otrocih z govorno-jezikovno motnjo

Individualizirani program se preverja dvakrat, ob polletju in ob koncu šolskega leta, lahko pa tudi vmes, kadar otrok zelo hitro napreduje ali ne napreduje tako, kot smo želeli. Ob vsakem preverjanju se program lahko dopolni. Če ne vemo, kako bi se evalvacije lotili, nam bo v pomoč ‘Postopkovnik za evalvacijo ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Sodelovanje s starši otrok z govorno-jezikovno motnjo

Starši imajo po zakonu pravico, da sodelujejo pri izdelavi individualiziranega programa. Nekateri starši so zelo zavzeti partnerji, zato jih poslušamo in upoštevamo njihove pripombe. Drugi starši ali skrbniki ne želijo ali preprosto ne zmorejo enakovredno sodelovati pri izdelavi in evalvaciji programa, zato jim damo predlog programa, jim predstavimo posamezne pomembne ...
Samo za aktivne naročnike: