Izvajanje pravic otrok s posebnimi potrebami

17. 8. 2020

Naloge spremljevalcev v vrtcu

Pravico do spremljevalca vrtcu lahko otrok pridobi na podlagi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/2017 - ZOPOPP), če je ta potreba opredeljena v individualnem načrtu pomoči družini ali zapisniku multidisciplinarnega tima, ki se pripravi v centru za zgodnjo obravnavo.V vrtcu ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Spremljevalci otrok s posebnimi potrebami

Spremljevalec Veljavna zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami omogoča, da se otrokom s posebnimi potrebami poleg usmeritve v ustrezni vzgojno-izobraževalni program, potrebnih prilagoditev ter pripomočkov z odločbo o usmeritvi lahko dodeli stalni ali začasni spremljevalec. Pravno podlago za dodelitev daje Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Svetovalna storitev kot ena od vrst dodatne strokovne pomoči

Uvod V skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov z resolucijo št. 44/25 z dne 20. novembra 1989, mora vsaka država podpisnica duševno ali telesno prizadetemu otroku zagotavljati polno in dostojno življenje v razmerah, ki jamčijo dostojanstvo, spodbujajo samozavest in olajšujejo njegovo dejavno ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Ocenjevanje znanja in prilagoditve v programih s prilagojenim izvajanjem

Uvod Kljub temu da so prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja le eden od elementov prilagojenega izvajanja programa za otroke s posebnimi potrebami, se na tem področju v praksi pogosto pojavljajo vprašanja in dileme. Zaradi izredne heterogenosti otrok s posebnimi potrebami se lahko dotaknemo samo nekaterih splošnih usmeritev ter nekaterih ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 2. 2020

Izvajanje pravic otrok s posebnimi potrebami

Avtor: Alen Kofol
Nadzor nad izvajanjem pravic otrok s posebnimi potrebami V skladu s 47. členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/2011, 90/2012; v nadaljevanju: ZUOPP-1) izvaja nadzor nad določbami tega zakona inšpektor, pristojen za šolstvo. Učenci z učnimi težavami Po 12. členu Pravilnika o zbiranju in ...
Samo za aktivne naročnike: