Klepetalnica

25. 4. 2022

Pomoč otroku, ki ima težave pri tvorbi povedi in uporabi slovnice v govoru

V obravnavi imam deklico z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami, ki obiskuje 3. razred OŠ. Je zelo razgledana, delovna učenka, ima pa velike težave pri izražanju in priklicu besed.Najbolj očitne so težave oblikovanja povedi, uporabe ustreznega vrstnega reda besed v povedi, uporaba ustreznih končnic in sklonov. Primeri: »Mama skuhal je kava.« ...

Samo za aktivne naročnike:
19. 4. 2022

Ali zdravstveno osebje v zavodu za otroke s posebnimi potrebami lahko glasuje v okviru učiteljskega zbora za imenovanje ravnatelja?

Ali medicinska sestra s srednješolsko izobrazbo, fizioterapevtka, delovna terapevtka in varuh v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja (srednješolska izobrazba) spadajo med strokovne delavce, ki imajo pravico do glasovanja za mnenje o imenovanju kandidatov? Smo zavod za vzgojo in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami.

Samo za aktivne naročnike:
04. 3. 2022

Pravica do izplačila dodatka za delo z otroki s posebnimi potrebami

Zaposlena sem na osnovni šoli, katere del je tudi podružnica s prilagojenim programom. Kot svetovalna delavka (psihologinja) se vključujem v obravnavo otrok, kadar ti izkazujejo stiske, čustvene narave. Zanima me, ali sem glede na Sklep o določitvi javnih zavodov s področja VIZ ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 2. 2022

Pomoč učencu 6. razreda, ki ima zaradi disleksije in skotopičnega sindroma izrazite težave z branjem

Prosimo za nasvet glede učenca 6. razreda. Ima izrazite težave z branjem. Prebere do 5-črkovne besede, ostalo pa na "pamet", z prebranim začetnim delom in dodatkom po presoji ... Ob branju se kaže fizični nemir. Pozornost je begajoča. Ima potrjen skotopični sindrom in nosi zato dodeljena očala, letos je dobil ...

Samo za aktivne naročnike:
21. 2. 2022

Kakšna je višina dodatka za nevarnost in posebne obremenitve pri delu z otroki s posebnimi potrebami, če multidisciplinarni timi v dokumentaciji ne opredelijo stopnje motnje?

Imamo dilemo določanja ustrezne stopnje (%) za izplačilo dodatkov po Sklepu o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 202/21). Po prejšnji ureditvi (ZUOPP) ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 11. 2021

Objava delovnega mesta spremljevalca pred prejemom odločbe o usmeritvi, s katero je učencu spremljevalec dodeljen

Na začetku šolskega leta smo oddali zahtevo za spremembo Odločbe, kjer smo zaprosili za začasnega spremljevalca. Zavod za šolstvo nas je v dopisu obvestil, da bo učencu začasni spremljevalec dodeljen. V istem dopisu je bilo povpraševanje o zagotovitvi dodatnih pogojev (socialni pedagog in pripomočki), na kar smo odgovorili pritrdilno. Ali ...

Samo za aktivne naročnike:
04. 11. 2021

Opravljanje drugih del spremljevalca otroka s posebnimi potrebami v času odsotnosti otroka

Kakšna dela mora opravljati spremljevalec, ki je dodeljen za otroka, v času odsotnosti otroka zaradi bolezni?

Samo za aktivne naročnike:
02. 11. 2021

Spremljevalec otroka s posebnimi potrebami - komunikacija s starši in sodelovanje v skupini za pripravo in evalvacijo IP-ja

Ali spremljevalec lahko ali ne sme sodelovati na skupnem sestanku, ki je organiziran za predstavitev IP za otroka? Ali spremljevalec lahko komunicira in sodeluje z starši?

Samo za aktivne naročnike:
27. 10. 2021

Ali lahko starši pooblastijo tretjo osebo, s katero bi šola komunicirala glede njihovega otroka?

Starši učenca (starša sta sicer ločena) zaradi izrednih družinski razmer predlagajo, da šola o otroku komunicira z družinsko članico, ki v tem letu učencu tudi pomaga (učenec ima dodatno strokovno pomoč). Ali je to nekaj, kar zakonodaja omogoča oziroma kaj mora šola narediti? Je to stvar ustnega dogovora ali je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 10. 2021

Ali lahko učenec pri ocenjevanju znanja uporablja kartonček s poštevanko?

Učenec s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ima izrazite težave na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev, zlasti poštevanke. Kako je z uporabo kartončka s poštevanko v 4. razredu pri preverjanju in ocenjevanju znanja (npr. ko učitelj preverja pisno množenje, pisno deljenje ipd.)? Ali sme učenec uporabljati oporni kartonček s poštevanko pri ...

Samo za aktivne naročnike: