Odgovor vlade na pobudo o problematiki prostorskih kapacitet v šolah za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

11. 1. 2024

Vlada Republike Slovenije je seji Odbora za državno ureditev in javne zadeve z dne 9. 1. 2024 sprejela odgovor na pobudo Komisije Državnega sveta za izobraževanje, kulturo, znanost, šport in mladino ter Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s problematiko prostorskih kapacitet v šolah za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.

Državni svet je 6. decembra 2023 na 12. seji sprejel sklep, naj Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje javnim osnovnim šolam omogoči celovito podporo pri oblikovanju individualiziranih programov ter dodatno strokovno pomoč za učence s posebnimi potrebami v okviru vzgojnega in izobraževalnega procesa ter na ta način javnim osnovnim šolam omogoči, da zagotovijo pogoje za doseganje optimalnega razvoja otrok s posebnimi potrebami ter njihov uspešen zaključek osnovnošolskega izobraževanja.

Vlada poudarja, da je Zavod za šolstvo v pomoč strokovnim delavcem pripravil Smernice za pripravo in spremljanje individualiziranega programa za otroke s posebnimi potrebami v programu devetletne osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Pripravljene so tako, da jih strokovni delavci smiselno uporabijo tudi v prilagojenih programih osnovne šole, posebnih programih vzgoje in izobraževanja ali v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja ter programih splošnega srednjega izobraževanja. S smernicami se je v skladu s svojimi pristojnostmi seznanil Strokovni svet za splošno izobraževanje.

Poleg tega je Državni svet sprejel sklep, naj vlada prevzame ustanoviteljstvo javnih osnovnih šol za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, saj imajo zahtevno nalogo nudenja celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, s prenosom ustanoviteljstva na vlado pa bi omogočili njihovo nemoteno delovanje oziroma financiranje.

Vlada v odgovoru ugotavlja, da Zakon o lokalni samoupravi določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (»izvirne naloge«), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Zagotavljanje izvajanja obveznega osnovnošolskega izobraževanja sodi med izvirne naloge občine, zato je ni mogoče prevzeti v pristojnost vlade. Ureditev v Republiki Sloveniji je v celoti primerljiva z ureditvijo v večini drugih držav s sodobno lokalno samoupravo. Otroci s posebnimi potrebami pa so del rednega sistema osnovnošolskega izobraževanja.

Državni svet je tudi sprejel sklep, naj se za vsak zavod oz. osnovno šolo za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami prouči možnost določitve šolskega okoliša, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v ta zavod oz. osnovno šolo in za katerega so občine dolžne zagotoviti prevoz. V primeru, da starši vpišejo otroka s posebnimi potrebami v drug zavod oz. osnovno šolo, morajo sami zagotoviti prevoz svojih otrok. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo proučilo tudi možnost oblikovanja šolskih okolišev.

Vir: gov.si

Nazaj