Pridobitev individualiziranega programa na osnovni šoli s strani staršev (mnenje IPRS)

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli vprašanje, ali kateri predpis prepoveduje, da bi starši pridobili kopijo individualiziranega programa, ki se nanaša na njihovega otroka. V tem primeru je bila ustna prošnja starša za seznanitev zavrnjena s pojasnilom, da to ni praksa šol ter da je treba upoštevati pravila varstva osebnih podatkov.

Na podlagi informacij IP v nadaljevanju skladno s 5. točko prvega odstavka 55. člena ZVOP-2, 58. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (ZVOPOKD) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (ZInfP) posreduje neobvezujoče mnenje v zvezi z vprašanjem. Pojasnjujejo še, da se lahko dokončno opredeljujemo do konkretnih obdelav osebnih podatkov le v nadzornih postopkih in ob upoštevanju vseh okoliščin konkretnega primera.

Po mnenju IP so starši načeloma upravičeni do pridobitve vsaj dela kopije individualiziranega načrta, ki se nanaša na njihovega otroka in ga ima šola, in sicer na podlagi 15. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, če so za to v konkretnem primeru izpolnjeni vsi procesni in materialnopravni pogoji po 12. in 15. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov.

O b r a z l o ž i t e v:

Individualiziran program je z zakonom predpisan dokument, ki ga oblikuje strokovna skupina vzgojno-izobraževalnega zavoda ali socialno-varstvenega zavoda specifično za vsakega otroka s posebnimi potrebami. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) določa, da mora zavod v 30 dneh po dokončnosti odločbe o usmerjanju izdelati individualizirani program za otroka s posebnimi potrebami, pri čemer pri pripravi sodelujejo tudi starši ter po možnosti otrok sam. Tak načrt se nanaša na točno določenega otroka in vsebuje vrsto vsebin o predvidenem delu z otrokom, npr. cilje, oblike dela, izvajanje pomoči, strategijo vključevanja, razporeditev pouka in podobno. Zato je zelo verjetno, da vsaj večji del takega načrta vsebuje osebne podatke otroka. Glede lastnih osebnih podatkov ima vsak posameznik pravico do dostopa oz. seznanitve, zlasti v obliki pridobitve kopije dokumenta, na katerem se osebni podatki nahajajo. Pravica se lahko uresničuje tudi po zakonitem zastopniku. V tem trenutku IP-ju ni znan zakon (na primer ZUOPP-1, Zakon o osnovni šoli, ZVOP-2 ipd.), ki bi izrecno omejeval pravico do seznanitve staršev z individualiziranim načrtom, ki se nanaša na njihovega otroka.

Dokončnega odgovora v zadevi ne morejo podati, ker IP nastopa kot nadzorni organ. Pri šoli lahko starši vložije pisno zahtevo za seznanitev (lahko s pomočjo obrazca zahteve, ki je dostopen na tej povezavi https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/). V primeru molka (tj. če odgovora ne prejme v enem mesecu) ali v primeru pisne zavrnitve, lahko pri IP vloži prijavo na prvem obrazcu iz zgornjega seznama.

Celotno mnenje je na voljo TUKAJ.

Nazaj