Ali med naloge spremljevalca spada tudi spremstvo otroka k zdravniku?

10. 7. 2023 | Avtor: dr. Manica Jakič Brezočnik

Vprašanje:

V vrtcu je zaposlena spremljevalka gibalno oviranega otroka. Otrok se je v vrtcu poškodoval, poškodba ni bila hujša. Zaradi specifike otrokove bolezni je bil prisoten tudi strah starša, zato je otroka odpeljala na preiskave. Otroku je bila nudena ustrezna prva pomoč, starš je po otroka prišel takoj in ga sam odpeljal. Starš je želel, da ju spremljevalka spremlja tudi na urgenco, vendar tega nismo dovolili, saj ni šlo za hujšo poškodbo in starš je otroka prevzel, tako kot veleva naš notranji Pravilnik o varnosti otrok.

Starš očita, da je spremljevalka v vrtcu za otroka in da bi morala z delovnim nalogom iti z njima na urgenco. Starš tudi meni, daje spremljevalka otroka dolžna po potrebi tudi skupaj s staršem spremljati na terapije v rehabilitacijski center. Menimo, da je spremljevalka sicer res zaposlena zaradi potreb otroka, ampak samo za potrebe obiskovanja vrtca. Tudi v opisu delovnega mesta ni navedeno, da bi spremljevalka bila dolžna otroka spremljati tudi na rehabilitacije, če starš tako želi.

Opis delovnega mesta je sledeč:

  • Opravlja dela in naloge, določene s predpisi, letnim delovnim načrtom vrtca, navodili stroke, vzgojitelja, ravnatelja/pomočnika ravnatelja in odgovarja za strokovnost opravljenega dela.
  • Nudenje fizične pomoči, ki izhaja iz odločbe o usmeritvi oziroma individualiziranega programa, ki ga pripravi strokovna skupina.

Naloge in zadolžitve:

  • se seznani s problematiko gibalno oviranega otroka; • sprejme otroka od staršev in ga ob koncu varstva preda staršem; • skrbi za varno gibanje gibalno oviranega otroka po prostorih, objektu in okolici vrtca in mu pri tem pomaga; • pomaga otroku, da lahko prihaja k igri in drugim oblikam vzgojnega dela; • pomaga pri zadovoljevanju osebnih potreb otroka; • spremlja otroka na sprehodih in izletih; • skrbi za zagotavljanje pogojev za varno delo v skladu s predpisi o varstvu pri delu; • opravlja druga dela in naloge, ki so potrebne v zvezi s spremljanjem gibalno oviranih otrok v vrtcu, ter druge naloge po letnem delovnem načrtu vrtca in po navodilih vodstva vrtca v skladu s predpisi; • v nujnih primerih opravlja tudi naloge, ki sicer ne sodijo v celoti v opis njegovih delovnih nalog; • ravnatelju daje pobude za prilagoditev pogojev dela gibalno oviranega otroka; • skrbi za zagotavljanje pogojev za varno delo v skladu s predpisi o varnosti pri delu.

Opravlja druga dela in naloge po navodilih ravnatelja v skladu s predpisi.

Obstaja kakršnakoli zakonska podlaga, ki bi velevala, da je spremljevalka dolžna otroka spremljati izven vrtca, tudi na rehabilitacije?

V praksi pa, če se je potrebno priučiti rokovanja z otrokom oz. pripomočki kot so opornice, mi zmeraj zaprosimo starša za posredovanje znanja ali obisk delovnega terapevta, ki o tem spremljevalce tudi pouči.

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj